Slovník

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Garanční fond zajišťuje výplatu náhrad zákazníkům obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům. Garanční fond ... více

Hlavní akcionář

Akcionář společnosti, jež vlastní ve společnosti účastnické společnosti cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% základního kapitálu společnosti, s nímž... více

Hromadná listina

Hromadná listina nahrazuje jednotlivé cenné papíry. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého cenného papíru. Hromadná listina... více

Hrubý výtěžek dražby na akcii

Celková cena dosažená vydražením připadající na 1 ks akcie před odečtením nákladů dražby. Hrubý výtěžek dražby je uveden v detailu dražby v Databázi dražeb akcií.  Související po... více

Imobilizovaný cenný papír

Listinný cenný papír, který je vydán předáním do hromadné úschovy osobě, která je oprávněna vést samostatnou evidenci cenných papírů (obvykle banka nebo obchodník s cennými... více

Informační povinnost emitenta

Každá akciová společnost má povinnost uveřejňovat některé informace. Důležitým místem uveřejňování těchto informací jsou internetové stránky společnosti. Dalšími jsou Sbírka... více

Internetové stránky společnosti

Každá akciová společnost musí zřídit své internetové stránky, které jsou bezplatně dostupné. Povinně na nich uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu a další informace pro akcionáře. ... více

ISIN

International Security Identification Number – Mezinárodní soustava číslování cenných papírů – základní dvanáctimístné označení, které se používá pro identifikaci cenných papírů.... více

Jmenovitá hodnota

Peněžní částka cenného papíru, která je vyznačena na cenném papíru. U akcie představuje podíl na základním kapitálu společnosti. U akciové společnosti představuje základní jmění... více

Kmenová akcie

Akcie se kterými není spojeno žádné zvláštní právo. S akcií jsou spojena základní práva daná zákonem o obchodních korporacích jako hlasovací právo, právo na podíl na zisku,... více