Slovník

Účet vlastníka

Majetkový účet vedený pro osobu, který je vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu. Příkladem je majetkový účet vlastníka v Centrálním depozitáři cenných papírů. ... více

Účet zákazníků

Majetkový účet vedený pro osobu, která není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a která vede evidenci navazující na evidenci centrálního depozitáře nebo na... více

Účetní hodnota akcie

Účetní hodnota = vlastní kapitál připadající na jednu akcii   Výpočet pro společnost, která má všechny akcie o stejné jmenovité hodnotě: Účetní hodnota akcie = vlastní kapitál / poč... více

Umoření cenného papíru

Umořením se rozumí náhrada ztraceného nebo zničeného cenného papíru do doby, kdy ten kdo je podle cenného papíru zavázán, vydá oprávněnému náhradní cenný papír. Součástí umoření... více

Úschova akcií

Investiční služba poskytovaná obchodníkem s cennými papíry s příslušnou licencí. V samostatné úschově je uložen cenný papír jednoho schovatele. U hromadné úschovy se jedná s... více

Valná hromada

Nejvyšší orgán společnosti akciové společnosti. Kolektivní orgán v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni akcionáři (mimo zákonem stanovených odchylek). Valné hromady se... více

Veřejný návrh smlouvy

Nabízení odkoupení nebo směny účastnických cenných papírů širšímu okruhu osob. Veřejný návrh smlouvy obsahuje alespoň jméno a bydliště nebo sídlo navrhovatele, náležitosti kupní ne ... více

Veřejný restřík

Rejstřík obsahující údaje o všech kapitálových společnostech založených v České republice včetně akciových společností. Z rejstříku lze o akciové společnosti zjistit den jejíhom... více

Volný trh

Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů nebo organizátorem mimoburzovního trhu, který není regulovaným trhem. Podmínky pro přijetí investičního nástroje na... více

Vydražitel

Účastník dražby, který učinil nejvyšší podání a jemuž licitátor udělil příklep. Vydražitel musí ve stanovené lhůtě uhradit cenu dosaženou vydražením, jinak bude dražba... více