Vydražitel

Účastník dražby, který učinil nejvyšší podání a jemuž licitátor udělil příklep. Vydražitel musí ve stanovené lhůtě uhradit cenu dosaženou vydražením, jinak bude dražba vydražitelem zmařena.

Související pojmy:

Dražba, Cena dosažená vydražením, Účastník dražby

Další informace:

Dražba akcií (Příručka akcionáře)