Slovník

Akcie

Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním ... více

Akcie na jméno

Akcií na jméno se rozumí listinné provedení cenného papíru. Je vázána na konkrétního akcionáře. Na líci akcie je jméno prvního akcionáře, na rubu jsou pak uvedeni další akcionáři.... více

Akcie na majitele

Akcie na majitele mohou být vydány na pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír. V případě listinného provedení na nich není uvedeno jméno akcionáře, tyto... více

Akcionář

Akcionář je podílník akciové společnosti. Je vlastníkem akcií s nimiž jsou spojena akcionářská práva. Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být minoritní (menšinový)... více

Akciová společnost

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen a určitý počet akcií. Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou "akc.... více

Aktivistický akcionář

Akcionář, který vlastní v akciové společnosti relativně malý podíl, správu investice provádí sofistikovaně, často ve spojení s dalšími minoritními akcionáři. Snaží se kontrolovat... více

Bankovní účet

Finanční účet v bance. Údaj o čísle bankovního účtu akcionáře je povinnou součástí seznamu akcionářů. Bavnkvní účat musí být veden u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve... více

Cena dosažená vydražením

Poslední a nejvyšší podání učiněné v dražbě vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením po odečtení nákladů dražby obdrží vlastník předmětu dražby nebo zástavní věřitel. Související... více

Cenný papír

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Cenný papír může mít formu cenného... více

Centrální adresa

Centrální adresa je jediné místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené zákonem o veřejných dražbách nebo informace poskytnuté... více