Slovník

Komisionářská smlouva

Smlouva, která je uzavřena mezi zákazníkem a obchodníkem s cennými papíry za účelem zprostředkování nákupu nebo prodeje cenných papírů. Ve vztahu k českým nekótovaným akciím je ... více

Kuponová knížka

Blok s kupony, podobný šekové knížce, jejíž prostřednictvím uplatňovali účastníci kuponové privatizace své body za nákup akcií v kupnové privatizaci. Kuponová knížka byla použita... více

Kuponová privatizace

Kupónová privatizace je privatizační metoda, při které občané státu dostanou možnost levného nákupu, případně obdrží zdarma tzv. kupónové knížky s určitým počtem tzv. kupónů... více

Kvalifikovaný akcionář

Akcionář, který má více akcionářských než bežný akcionář. Podmínkou je dosažení určitého podílu na základním kapitálu společnosti. Kvalifikovaný akcionář má navíc tato práva: sv ... více

Licitátor

Fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě. Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep a provádí též losování... více

Majetkový účet

Účet sloužící pro evidenci zaknihovaných cenných papírů vedený Centrálním depozitářem cenných papírů. Cenné papíry jsou evidovány na dvou typech majetkových účtů. Prvním typem je... více

Majoritní akcionář

Akcionář, který vlastní největší podíl na společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje největší podíl na... více

Minoritní akcionář

Akcionář, který vlastní podíl ve společnosti neumožňující mu společnost ovládat a to ani v případě jednání ve shodě s dalšími akcionáři. Akcionář vlastnící několik kusů akcií... více

Modrý výpis z SCP

Výpis z majetkového účtu ze Střediska cenných papírů (SCP), který dostávali všichni účastníci kuponové privatizace. Na typicky modrém papírů se objevily všechny akcie a podílové... více

Náklady dražby

Náklady dražby tvoří ddměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby. Výše odměny dražebníka je v... více