Slovník

Datum přechodu akcií u squeeze-out

Datum přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře. Nastává uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o přechodu účastnických ... více

Dividenda

Podíl na zisku, který valná hromada akciové společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl... více

Dražba

Veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený... více

Dražební jistota

Zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě. Dražební jistota nesmí přesáhnout 30 % z nejnižšího podání; nesmí však přesáhnout částku 1 500 000 Kč... více

Dražební vyhláška

Dokument vydaný dražebníkem, který stanovuje základní parametry dražby jako datum a čas konání dražby, předmět dražby, označení dražebníka, navrhovatele, vlastníka předmětu... více

Dražebník

Dražebníkem je osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění. V případě dražeb cenných papírů se jedná o obchodníka s cennými papíry s dražebním řádem schváleným... více