Dividenda

Podíl na zisku, který valná hromada akciové společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Právo na dividendu je základní právo spojené s akcií a je samostatně převoditelné. Právo na dividendu se promlčuje v obecné promlčecí lhůtě.

O výplatě dividendy rozhoduje valná hromada. Neurčí-li stanovy jiný den, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady na nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

Související pojmy:

AkcionářAkciová společnost, PromlčeníRozhodný denValná hromada

Další informace:

Akcionářská práva (Příručka akcionáře)