Publikováno: 9. 8. 2013

Akcionářská práva

S akciemi je spojeno široké spektrum práv akcionáře, které záleží nejen na druhu akcie, ale i na podílu, který akcionář na společnosti vlastní. Nejčastěji se setkáváme s kmenovými akciemi, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo. Méně se setkáváme s prioritními akciemi a výjimečně s akciemi se zvláštními právy specifikovanými ve stanovách.

Základní práva

Akcionář s jakýmkoliv druhem akcie má tyto základní práva:

 • Právo na řízení společnosti – spočívá v právu účasti na valné hromadě, hlasovacím právu, právu uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy a požadovat vysvětlení
 • Právo na podíl na zisku – každý akcionář má právo na dividendu, pokud o rozdělení zisku formou dividendy rozhodla valná hromada nebo i bez rozhodnutí valné hromady, pokud je s akcií spojen pevný podíl na zisku. Dividenda se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet, který akcionář sdělil společnosti
 • Právo na likvidační zůstatek – v případě, že valná hromada společnosti rozhodla o zrušení společnosti s likvidací, má akcionář právo na vyplacení likvidačního zůstatku po skončení likvidace

Samostatně převoditelná práva

Převodem akcie se převádějí i všechna práva s ní spojená. Některá práva, vyjma hlasovacího práva, lze převést na jinou osobu samostatně bez současného převodu vlastnictví akcie. Tato práva se převádějí smlouvou o postoupení pohledávky nebo jsou vtělena do samostatného cenného papíru (například kuponu). Mezi tato práva patří:

 • Právo na podíl na zisku
 • Přednostní právo na upisování akcií, vyměnitelných a prioritních dluhopisů
 • Právo na likvidačním zůstatku
 • Obdobná majetková práva určená stanovami

Prioritní akcie a akcie se zvláštními právy

S akcií může být spojeno přednostní právo na podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku. Akcie, s níž je spojeno toto právo, jsou prioritní akcie, a pokud není ve stanovách určeno jinak, není s nimi spojeno hlasovací právo.

Stanovy mohou upravit i další zvláštní práva spojená s akcií. Akcie mohou mít například rozdílnou váhu hlasu. Zakazují se však úrokové akcie.

Kvalifikovaná práva

Akcionář, který vlastní určitý podíl na základním kapitálu, má některá dodatečná práva a je tzv. kvalifikovaným akcionářem. Stává se jím akcionář, který má podíl na základním kapitálu:

≥ 5% u společnosti se základním kapitálem do 100 mil. Kč

≥ 3% u společnosti se základním kapitálem od 100 mil. Kč do 500 mil, Kč

≥ 1% u společnosti se základním kapitálem nad 500 mil. Kč

Kvalifikovaná práva jsou:

 • Právo požádat představenstvo, aby svolalo valnou hromadu s pořadem jednání navrženým kvalifikovaným akcionářem
 • Právo požádat o zařazení určené záležitosti na pořad valné hromady
 • Právo podat akcionářskou žalobu, ve které se může domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady
 • Právo požádat dozorčí radu přezkum výkonu působnosti představenstva
 • Právo podat návrh na přezkoumání zprávy o vztazích

Práva užitečná pro minoritního akcionáře

Kromě základních práv existují i další práva, jejichž znalost je pro minoritního akcionáře důležitá

 • Právo žádat opis seznamu akcionářů akcií na jméno – hodí se, pokud akcionář chce zjistit, kdo další je akcionářem společnosti
 • Právo exitu - pokud dojde k podstatnému zhoršení postavení akcionářů, mají právo požadovat odkoupení za přeměřenou cenu
 • Právo odkupu – pokud ve společnosti je akcionář, který má právo vytěsnit ostatní akcionáře (vlastní více než 90% akcií), ale toto právo nevyužil, může akcionář žádat, aby od něj jeho akcie odkoupil podle postupu při povinném veřejném návrhu smlouvy
 • Právo požádat o vydání kopie zápisu z valné hromady
 • Právo domáhat se neplatnosti valné hromady
 • Možnost domáhat se práva na dorovnání v případě vytěsnění akcionářů