Obchodní podmínky

1. Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují použití internetových stránek IN-SERVER.CZ  veřejně dostupných na adrese https://www.in-server.cz  (dále jen „Stránky“) a platí pro všechny jeho návštěvníky.

Autorem a provozovatelem Stránek je společnost TUK-TUK s.r.o., Frýdlantská 2143, Frýdek - Místek, PSČ 738 01, IČ: 29387213 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 38160 (dále jen „Provozovatel“).

Stránky IN-SERVER.CZ  jsou zapsány do evidence periodického tisku vedené Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 18752 jako celostátní deník, jehož je provozovatel vydavatelem.

2. Autorská práva

Všechna práva vyhrazena. Veškeré informace vydané jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu uživatelů, pokud není písemně dohodnuto jinak. Redistribuce, reprodukce či jakékoliv jiné šíření informací z těchto stránek je zakázáno bez písemného svolení vydavatele.

3. Obsah stránek

Informace nebo části Stránek jsou rozděleny do 3 úrovní přístupů a to volně přístupné, dostupné po bezplatné registraci a placený obsah.

Zpracováváme data ze zdrojů považovaných za důvěryhodné, nemůžeme však vyloučit chyby vzniklé při jejich zpracování zapříčiněné lidským faktorem. Data nemůžeme plně garantovat a neodpovídáme za škodu vzniklou využitím informací publikovaných na těchto stránkách.

Provozovatel nečiní prostřednictvím Stránek žádné investiční, právní, daňové či ekonomické doporučení.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Stránkách nemá povahu nabídky, investičního nebo jiného doporučení nebo jiného úkonu ze strany Provozovatele. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Stránek povahu návrhu nebo výzvy k podání návrhu na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv investičního instrumentu nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jednání o jakékoliv transakci.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek.

4. Soukromá inzerce

Registrovaní uživatelé mohou na Stránkách zadávat svou soukromou inzerci týkající se nákupu a prodeje akcií jinak neobchodovaných na regulovaném trhu. Soukromná inzerce je poskytována bezplatně.

Inzeráty pro nákup a prodej akcií jsou soukromou inzercí uživatelů těchto Stránek a Provozovatel těchto nenese žádnou zodpovědnost za obsah těchto inzerátů, nabízené ceny a vypořádání obchodů vyplývajících z těchto inzerátů. Tyto Stránky nejsou organizovaným trhem nebo vypořádacím systémem. Doporučujeme uživatelům při uzavírání obchodů s akciemi využít informací v sekci Příručka akcionáře či využít služeb některého obchodníka s cennými papíry uvedeného v Katalogu subjektů kapitálového trhu. Provozovatel neposkytuje investiční služby v souvisloti se soukromou inzercí.

5. Informační služby

Součástí Stránek je nabídka informačních služeb a poradna, jejímž cílem je uživateli poskytnout kvalifikovanou odpověď či navrhnout postup nebo řešení. Odpověď nemůže nahradit odbornou právní konzultaci či investiční službu. Nejste-li si jisti ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme oslovení advokáta či osobu poskytující investiční služby.

Provozovatel obvykle poskytuje odpověď na dotaz podaný v poradně do 48 hodin po jeho podání, avšak není povinen tuto odpověď poskytnout a to ani v placené části Stránek.

6. Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá Stránky na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

7. Placený obsah

Některé informace nebo části Stránek jsou dostupné až po úhradě poplatku (předplatného). Cena služeb je uvedena na stránkách při objednávky. Platba se provádí prostřednictvím platební brány, která umožňuje několik platebních metod.

8. Ochrana osobních údajů

Používání Stránek nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník zájem využít některé služby Stránek, bude požádán o provedení registrace, součástí které je zadání základních osobních informací, jejichž ochranu a možné využití blíže specifikují následující odstavce.

Některé údaje poskytnuté při využívání Stránek mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Provozovatel, se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů ochránil. Provozovatel nebude osobní údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby a nad rámec stanovený v těchto obchodních podmínkách, zejméně nebude tyto údaje předávat bez souhlasu uživatele žádné další osobě.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje podle Zákona a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Zákonná inzerce

Zákonnou inzercí se rozumí uveřejňování takového oznámení, které je po zadavateli inzerce vyžadováno zákonem nebo společenskou smlouvou. Typicky se jedná o oznámení pozvánky na valnou hromadu či jiného oznámení daného zákonem nebo stanovami akciové společnosti. Stránky IN-SERVER.CZ jsou registrovány jako celostátní deník jehož je Provozovatel vydavatelem.

9.1 Objednávka

Objednávka musí obsahovat označení zadavatele (obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ, jméno zástupce oprávněného objednávku učinit, kontakt) a text oznámení v elektronické formě. Dále objednávka může, ale nemusí obsahovat termín uveřejnění.

 Objednávku uveřejnění oznámení lze provést prostřednictvím:

  • e-mailu odeslaného na adresu objednavka@in-server.cz
  • telefonickou objednávkou na číslo +420 608 173 327 nebo +420 602 753 597
  • písemně poštou na adresu vydavatele

Vydavatel informuje zadavatele o přijetí objednávky zasláním zprávy na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Zadavatel odpovídá za bezchybný obsah oznámení a za to, že texty obsažené v oznámení jsou v souladu s právními předpisy.

9.2 Uzavření smlouvy

Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení přijetí objednávky vydavatelem učiněné formou zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Vydavatel potvrdí přijetí objednávky do 24:00 hod. následujícího pracovního dne.

9.3 Realizace objednávky

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění internetové inzerce v případě, že objednávka nebude odpovídat těmto obchodním podmínkám, z důvodu právně závadného obsahu, tzn. pokud bude obsah či šíření inzerce v rozporu s právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku nebo rozhodnutím orgánů veřejné zprávy. Dále si vydavatel vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění internetové inzerce v případě, kdy by mohla u čtenářů vyvolat dojem, že se jedná o součást redakčního obsahu nebo sdělení vydavatele, reklamu konkurenta, reklamu či obchodní sdělení třetích osob s výjimkou případu, kdy zadavatelem bude reklamní či mediální agentura a dále v případě, kdy bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů vydavatele či bude poškozovat nebo by mohla poškodit dobré jméno vydavatele.

Vydavatel uveřejní oznámení nejpozději do 24:00 hodin následujícího pracovního dne od potvrzení přijetí objednávky. Pokud objednávka obsahuje termín uveřejnění, pak bude uveřejněno oznámení v souladu s touto objednávkou, pokud byla objednávka učiněna minimálně dva pracovní dny před požadovaným termínem uveřejnění.

Po uveřejnění oznámení zadavatelem již není možné měnit obsah tohoto oznámení. Oznámení je uveřejněno na stránkách nejméně po dobu 3 měsíců. V případě zájmu zadavatele bude vydavatelem vystaveno potvrzení o uveřejnění oznámení.

9.4 Platební podmínky

 

Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatel zadavateli fakturu bez zbytečného odkladu po uveřejnění internetové inzerce, zpravidla do 7 dnů. Faktura bude splatná do 14 dnů ode dne uveřejnění.

 

Cena zákonné inzerce je stanovena platným ceníkem ke dni přijetí objednávky, pokud není dohodou uvedeno jinak. Způsobem platby je bezhotovostní převod na účet vydavatele uvedený na faktuře.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10. 12. 2013