Slovník

Sbírka listin

Sbírka listin je součástí Veřejného rejstříku veřejně dostupná na internetu. Společnosti do ní povinně ukládají dokumenty jako účetní závěrky, stanovy nebo zápisy z valných hro ... více

Seznam akcionářů

Společnosti, které vydaly akcie na jméno vedou seznam svých akcionářů. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí... více

Squeeze out

Anglický výraz pro vytěsnění akcionářů způsobem nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 zákona o obchodních korporacích. Dříve podle § 183i obchodního zákoníku... více

Stanovy společnosti

Stanovy jsou společenskou smlouvou, jejíž přijetí je nutné pro založení společnosti. Upravují vztahy mezi společníky – akcionáři. Stanovy také obsahují: firmu a předmět podnikání ne ... více

Středisko cenných papírů (SCP)

Středisko cenných papírů (SCP) byla příspěvková organizace Ministerstva financí, která vedla evidenci zaknihovaných cenných papírů.  V rámci kuponové privatizace byly na majetkové... více