Slovník

Cena dosažená vydražením

Poslední a nejvyšší podání učiněné v dražbě vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením po odečtení nákladů dražby obdrží vlastník předmětu dražby nebo zástavní věřitel. Související ... více

Cenný papír

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Cenný papír může mít formu cenného... více

Centrální adresa

Centrální adresa je jediné místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené zákonem o veřejných dražbách nebo informace poskytnuté... více

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP)

Jediná právnická osoba v České Republice oprávněná k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů. Dříve vykonávalo evidenci zaknihovaných cenných papírů Středisko cenných papírů,... více