Slovník

Podílový list

Cenný papír, jež vyjadřuje podíl na majetku podílového fondu. Podílníka neopravňuje zasahovat do správy fondu.  více

Podoba cenného papíru

Podoba může být zaknihovaná nebo listinná. Zaknihovaný cenný papír je elektronický zápis v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Listinná podoba je papírové provedení... více

Pozvánka na valnou hromadu

Základní informační povinností akciové společnosti je uveřejnění pozvánky na valnou hromadu společnosti. Pozvánka obsahuje: firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu kon ... více

Promlčení

Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době zákonem stanovené. K promlčení soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo... více

Protiplnění

Cena v penězích jako náhrada za vytěsněné akcie při squeeze-out nebo převzetí jmění jediným akcionářem. Protiplnění je povinen vyplatit akcionářů hlavní akcionář prostřednictvím... více

Protokol o provedené dražbě

Dokument o výsledku dražby. Součástí protokolu je také údaj o tom jaká byla cena dosažená vydražením, kdy se konala dražba, kdo je vydražitelem, licitátore, dražebníkem a přesná... více

Přechod cenného papíru

Přechodem cenného papíru se rozumí změna osoby majitele na základě jiných právních skutečností než na základě smlouvy (např. dědění, dražba akcií nebo přechod akcií na hlavního... více

Přeměna společnosti

Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení nebo změna právní formy. Fúze se děje sloučením nebo splynutím nejméně dvou zúčastněných právnických osob. Při sloučení nejméně jedna ze... více

Převod cenného papíru

Rozumí se jím změna osoby majitele cenného papíru na základě smlouvy. Smlouva o převodu listinného cenného papíru nemusí mít písemnou formu. Kupující cenného papíru se stává... více