Slovník

Valná hromada

Nejvyšší orgán společnosti akciové společnosti. Kolektivní orgán v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni akcionáři (mimo zákonem stanovených odchylek). Valné hromady se ... více

Veřejný návrh smlouvy

Nabízení odkoupení nebo směny účastnických cenných papírů širšímu okruhu osob. Veřejný návrh smlouvy obsahuje alespoň jméno a bydliště nebo sídlo navrhovatele, náležitosti kupní ne ... více

Veřejný restřík

Rejstřík obsahující údaje o všech kapitálových společnostech založených v České republice včetně akciových společností. Z rejstříku lze o akciové společnosti zjistit den jejíhom... více

Volný trh

Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů nebo organizátorem mimoburzovního trhu, který není regulovaným trhem. Podmínky pro přijetí investičního nástroje na... více

Vydražitel

Účastník dražby, který učinil nejvyšší podání a jemuž licitátor udělil příklep. Vydražitel musí ve stanovené lhůtě uhradit cenu dosaženou vydražením, jinak bude dražba... více

Vytěsnění akcionářů

Zákonný postup, který umožňuje hlavnímu akcionáři získat celou společnost bez souhlasu ostatních akcionářů. Podmínkou je poskytnutí přiměřeného protiplnění v penězích, jehož výše... více