Veřejný návrh smlouvy

Nabízení odkoupení nebo směny účastnických cenných papírů širšímu okruhu osob.

Veřejný návrh smlouvy obsahuje alespoň

  • jméno a bydliště nebo sídlo navrhovatele, náležitosti kupní nebo směnné smlouvy, včetně údaje o výši protiplnění nabízeném za každý účastnický cenný papír nebo způsobu jeho určení,
  • dobu závaznosti veřejného návrhu smlouvy,
  • důvody, na jejichž základě je veřejný návrh smlouvy činěn.

Veřejný návrh smlouvy musí být uveřejněn stejným způsobem jako pozvánka na valnou hromadu. Navrhovatel zveřejní také stanovisko představenstva cílové společnosti.

Povinný veřejný návrh smlouvy je veřejný návrh smlouvy učiněný navrhovatelem ke splnění zákonem uložené povinnosti odkoupit účastnické cenné papíry.

Související pojmy:

Pozvánka na valnou hromadu

Další informace:

Obchody s nekótovanými akciemi