Publikováno: 9. 8. 2013

Obchody s nekótovanými akciemi

Pomineme-li několik desítek akciových titulů obchodovaných na Pražské burze cenných papírů a v RM-SYSTÉMU, pak drtivá většina akciových titulů, jejichž emise byly v minulosti uvedeny na veřejné trhy (např. v roce 1993 uvedení 955 emisí akcií z 1. vlny kupónové privatizace na burzovní trh, v roce 1995 uvedení 674 emisí akcií z 2. vlny kupónové privatizace na burzovní trhy) je v současné době neobchodována na burzách v České republice. Tyto cenné papíry vlastní velké množství akcionářů, jež nabyli cenné papíry v dobách kuponové privatizace nebo je později nakoupili na veřejných trzích či je získali jiným způsobem (darováním , dědictvím, apod.), nicméně možnosti tyto akcie prodat nebo koupit jsou omezeny. Stejně tak se neobchodují i akcie transfomovaných zemědělských družstev.

Aktuální seznam akciových titulů obchodovaných v současnosti na BCPP nebo RM SYSTÉMU najdete v praktickém přehledu obchodovaných akcií.

Původně se všechny akcie obchodovaly na Pražské burze cenných papírů nebo alespoň v RM-SYSTÉMU, odkud byly postupně vyřazovány z důvodu nízké likvidity (především akcie na BCPP, v roce 1997 vyřazení 1301 nelikvidních emisí akcií z volného trhu burzy). V následujících letech a v důsledku legislativních změn akciové tituly ztrácely veřejnou obchodovatelnost častěji z důvodu rozhodnutí valné hromady společnosti o  zrušení veřejné obchodovatelnosti či přeměně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Například RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, jako plně elektronická burza je schopna provádět obchody pouze s akciemi zaknihovanými a tak velké množství listinných akcií mají dnes akcionáři doma v šuplíku.

Inzerce na internetu

Zásadním problémem při obchodování s neobchodovanými akciemi na kapitálových trzích je nalezení protistrany obchodu a určení tržní ceny. Neexistenci trhu, který by umožnil nalezení protistrany obchodu jak na straně prodávající či na straně kupující, musí nahradit samotná aktivita zájemce o obchod při hledání kupce nebo prodejce a kde jinde hledat než na internetu. Nabídky a poptávky na prodej či koupi neobchodovaných akcií jak v listinné tak i zaknihované podobě, se objevují především v inzertních částech webových stránek, které se věnují kapitálovým trhům. Mezi inzercí lze hledat, zda někdo nepoptává nebo nenabízí požadované akcie nebo si zadat svůj inzerát s konkrétní poptávkou nebo nabídkou.

Nejlepší systém pro akciovou inzerci nabízí stránky naše stránky, umožňuje získat rychlý přehled o nejaktuálnějších inzerátech, získat přehled o všech inzerátech konkrétní společnosti či zadat inzerát na stránkách konkrétní emise akcie, po jejím vyhledání ve vyhledávači na úvodní straně IN-SERVER.CZ. V inzerátech můžete uvádět jak nabízené nebo poptávané množství, tak požadovanou cenu, případně další obchodní podmínky. Inzerce je zdarma, reakce na inzerát probíhá prostřednictvím emailu a uživatel může využít i hlídače pro nové inzeráty.

TIP: Jak zadat inzerát na nákup nebo prodej akcie nebo reagovat na inzerát

Nabídka u obchodníků s cennými papíry

Nabídku, ale především poptávku po akciích, mohou v rámci své činnosti evidovat také licencovaní obchodníci s cennými papíry a to především ti, kteří se věnují nejen obchodování s akciemi na burzách, ale přicházejí do styku i s neobchodovanými akciemi při nabídce svých služeb spojených s přeměnami podob cenných papírů, dražbách nebo squeeze outech. Neobchodovaným akciím se věnují především nebankovní obchodníci a je jich řádově asi 10, což není mnoho. Na jejich internetových stránkách lze najít názvy emitentů, s jejichž akciemi přišli do styku při přeměnách podoby, dražbách apod. (viz například reference obchodníků). Informace o tom, se kterými akciemi obchodník s cennými papíry přišel do styku můžete získat také z naší databáze dražeb nebo vytěsnění, ve kterých jsou ke každému obchodníkovi přiřazeny dražby nebo squeeze outy podle názvu emitenta akcií. Pokud se tam objeví právě vaše akcie, je to dobrý důvod se zeptat uvedeného obchodníka s cennými papíry, zda neeviduje nějakou poptávku nebo nabídku po vašem akciovém titulu. Kontakty na obchodníky s cennými papíry získáte v Katalogu subjektů kapitálového trhu. V pozitivním případě můžete následně obchodníka s cennými papíry využít k vypořádání transakce s vašimi cennými papíry.

Inzerce v tisku

Akcie lze taky poptávat nebo nabízet v klasickém tištěném tisku. Tato varianta je nákladově náročnější a předpokládá zájem o větší množství cenných papírů. Inzerci je možné popřípadě cíleně zaměřit na čtenáře z regionu, ve kterém je sídlo emitenta akcií. Při plošném oslovení většího množství potenciálních akcionářů s cílem získat větší množství akcií je nutné vzít v úvahu zda poptávka nesplňuje podmínky veřejného návrhu smlouvy podle § 322 Zákona o obchodních korporacích. Poptávka by naplňovala podstatu veřejného návrhu smlouvy pokud zájemce oslovuje více než 100 osob nebo osoby, které vlastní více než 1% podílu na základním kapitálu emitenta. V tomto případě by bylo nutné zvolit postup v souladu s ustanoveními zákona. Stejně tak v případě nabídky určitého množství akcií je nutné vzít v úvahu, zda se nejedná v souladu se zákonem o veřejnou nabídku akcií. Parametry veřejné nabídky  jsou uvedeny v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.

Dobrovolná dražba

Zajímavou možnost nabízí prodej většího množství neobchodovaných akcií formou dobrovolné dražby. Dobrovolnou dražbu cenných papírů může realizovat některý z obchodníků s cennými papíry, který je k provádění těchto dražeb oprávněn. Dražba akcií totiž vytváří dokonalé tržní podmínky, transparentní postup a současně umožňuje spolehlivé vypořádání transakce. Samotná dražba s sebou nese určité náklady a tak tento postup je určen především pro významné minoritní a majoritní podíly, není však vyloučeno ani spojení menších podílů několika akcionářů do jednoho předmětu dražby. Tento postup zatím není příliš častý, ale i zde se objevují první vlaštovky. Pokud se dražbě takovýchto cenných papírů zajistí adekvátní veřejná publicita, o atraktivní předmět dražby a potenciální investory nouze jistě nebude.

Uzavření obchodu

Po kontaktu s potenciální protistranou přichází na řadu obvykle vyjednávání o ceně v případě, že se cenové představy obou stran liší. Jakou cenu však požadovat nebo nabízet, pokud aktuální tržní cenu vzhledem k povaze našich neobchodovaných akcií neznáme? I zde se předpokládá aktivita zájemce o prodej nebo koupi akcí a platí, že čím více informací máme, tím lépe známe, jakou cenu požadovat. Příspěvek k ohodnocení neobchodovaných akcií přinášíme v článku Hodnota akcií.

V momentě kdy dojde k dohodě  obou stran o množství a ceně akcií, které jsou předmětem obchodu, zbývá tento obchod již jen vypořádat. Možností je několik a jejich popis přinášíme v článku Vypořádání obchodů s listinnými akciemi a Vypořádání obchodů se zaknihovanými akciemi.