Publikováno: 9. 8. 2013

Vypořádání obchodů s listinnými akciemi

Vypořádání listinných akcií na jméno

Nejjednodušší způsob vypořádání je při osobním setkání. V tomto případě dochází k převodu akcií a předání kupní ceny za přímé účasti obou stran smlouvy. Překážkou může být geografická vzdálenost trvalého pobytu obou stran, ale také výše transakce. Podle zákona jsou hotovostní transakce omezeny výší 350 000 Kč, nicméně většina transakcí se do tohoto limitu vejde. Vzhledem k charakteru transakce lze použít velmi jednoduchou kupní smlouvu, která v sobě zahrnuje i potvrzení o převzetí kupní ceny a převzetí listinných akcií a není tedy nutné  vytvářet předávací protokol a příjmový nebo výdajový doklad. Obě strany podepíší připravenou smlouvu a předají si akcie a hotovost. Současně prodávající rubopisuje akcie. Rubopis se provádí na zadní straně listinné akcie, kde je obvykle předtištěna tabulka s požadovanými údaji. V každém případě je součástí rubopisu podpis prodávajícího a rubopisovat je třeba každou akcii. Je tedy v zájmu kupujícího, aby si převzal listinné akcie již rubopisované prodávajícím.

Smlouva je účinná až změnou v seznamu akcionář, který každá společnost, která vydala akcie na jméno vede. Zápisu v seznamu akcionářů si může zajistit kupující samostatně, poté co prokáže změnu v osobě majitele. Toto může provést tím, že společnosti předloží kupní smlouvu a řádně rubopisované akcie. Podrobný postup, který se v detailech může lišit je uveden ve stanovách společnosti a proto doporučujeme si prostudovat aktuální stanovy společnosti ještě před uzavřením kupní smlouvy.

Je však vždy na zvážení obou stran, jestli by nebylo vhodné transakci vypořádat prostřednictvím třetí osoby, nejlépe obchodníkem s cennými papíry. V tomto případě by ani strany obchodu nemusely uzavírat kupní smlouvu, ale přesto ji doporučujeme. Při tomto způsobu každá ze stran uzavírá s obchodníkem komisionářskou smlouvu a podá příslušný pokyn k provedení obchodu. Podáním těchto pokynů je uzavřena smlouva. Kupující strana platí kupní cenu na svůj účet u obchodníka a prodávající předává listinné papíry do úschovy u obchodníka. V momentě, kdy obchodník má k dispozici kupní cenu,  i akcie, převede peníze na účet prodávajícího u obchodníka a akcie uschová pro kupujícího. Tento způsob je bezpečný, nákladem navíc jsou poplatky obchodníka, při transakcím vyššího objemu je však tento způsob vypořádání nezbytný.

Vypořádání listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností

Převoditelnost akcií na jméno může být stanovami omezena, nikoliv však vyloučena. Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií na jméno určené stanovami je smlouva o převodu neplatná, ledaže nabyvatel akcií jednal v dobré víře. Osoba, která takto převedla akcie na jméno odpovídá za škodu, která z toho důvodu vznikla. Je-li souhlas podmíněn souhlasem orgánů společnosti, smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než tento orgán udělí souhlas, nestanoví-li smlouva jinou lhůtu. Nenabude-li smlouva účinnosti do tří měsíců od uzavření, může kterýkoliv z účastníků od smlouvy odstoupit. Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcie na jméno souhlasem některého orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je tento orgán povinen udělit k převodu souhlas, popřípadě v jakých případech je povinen udělení souhlasu odmítnout. Jestliže tento orgán odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Jestliže příslušný orgán společnosti nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.

Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že k uskutečnění převodu akcií je nutné nezbytně znát stanovy společnosti, kde je postup při udělení souhlasu s převodem uveden. Každá společnost s akciemi na jméno s omezenou převoditelností může mít způsob udělení souhlasu upraven jiným způsobem. Kupní smlouva pak musí obsahovat odkladný účinek převodu akcií do doby udělení souhlasu.

Vypořádání listinných akcií na majitele

Listinné akcie na majitele od 1. 1. 2014 neexistují, avšak zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností připouští převody i těchto akcií. Akcie na majitele, které se k 1. 1. 2014 staly ze zákona akciemi na jméno a nebyly ještě vyměněny za nové akcie, mohou být převáděny, pokud je původní majitel na akcii uveden své jméno a další údaje pro jeho identifikaci. Akcie se však vypořádávají stejným způsobem, jako akcie v předchozím odstavci.

TIP

Podrobně o prodeji listinných akcií a vzorová smlouva: Krok za krokem při prodeji akcií na jméno