Publikováno: 9. 8. 2013

Hodnota akcií

Je cena, která mi byla nabídnuta za moje akcie adekvátní jejich hodnotě? Kolik mám prodávajícímu nabídnout za jeho akcie? Odpovědi na tyto otázky je nezbytné znát ještě před zahájením jednání o ceně. Vzhledem k tomu, že neznáme u neobchodovatelných akcií tržní cenu, nejsou odpovědi vždy jednoduché a jednoznačné. V tomto článku se pokusíme nabídnout metody zjištění hodnoty neobchodovatelných akcií, kterých je možné využít k odhadu tržní ceny.

Historická tržní cena

Přestože tento údaj může být dost letitý, stojí za to ho zjistit, zvlášť když je to velmi jednoduché a rychlé. Historické ceny akcií včetně grafického zobrazení najdeme např. na serveru www.kurzy.cz (v sekci Akcie CZ; pro vyhledávání je dobré znát původní ISIN nebo BIC akcie). Zřejmě nás bude zajímat poslední cena na RMS nebo BCPP, která souvisí s rozhodnutím organizátora trhu o vyřazení z důvodu nízké likvidity nebo  v důsledku rozhodnutí valné hromady emitenta o přeměně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné či zrušení obchodovatelnosti jeho akcií.

Cena při veřejném návrhu smlouvy

V průběhu života akciové společnosti dochází k situaci, kdy buď sama společnost nebo některý z akcionářů učiní ostatním akcionářů veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií za určitou cenu. Tento veřejný návrh může být povinný nebo nepovinný. Povinný může být například veřejný návrh smlouvy pokud společnost rozhodla o zrušení kotace na organizovaném trhu (v současné době, dříve zrušení veřejné obchodovatelnosti) nebo nabídka převzetí při ovládnutí společnosti, jejíž akcie jsou kótovany na organizovaném trhu. V případě povinných návrhů je nabízená cena v nabídce stanovena znaleckým posudkem. Cena ve znaleckém posudku odpovídá ocenění společnosti k určitému datu.

Dražba akcií

Akcie, jejíž hodnotu hledáme, mohla být předmětem dobrovolné nebo nedobrovolné dražby. Nejčastějším případem je dražba nevyzvednutých akcií, tj. akcií, které si jejich vlastníci nevyzvedli v zákonných lhůtách při změně jejich podoby ze zaknihované na listinnou. Pro účely dražby byly akcie, jakožto předmět dražby, oceněny znalcem a opět znalecký posudek stanovuje ke dni ocenění hodnotu akcie. Pokud veřejná dražba skončila vydražením předmětu dražby, máme k dispozici dokonce tržní cenu akcie k datu této dražby. Pokud ve veřejné dražbě nebylo učiněno nejnižší podání, alespoň víme jaká byla hodnota akcií (nejnižší podání na akcie), kterou účastníci neakceptovali, nejspíše jako příliš vysokou. Vyhledání těchto údajů o dražbách je velmi jednoduché a to díky naší Databázi dražeb, kde ke všem dražbám akcií najdete odhad ceny na jednu akcii, nejnižší podání na akcii a hrubý výtěžek dražby na jednu akcii nejen v číselné, ale i grafické podobě. Kromě toho, že uvedené údaje odpovídají hodnotě akcie v určité době, je nutné vzít v úvahu, že předmětem dražby byl nebo je určitý  větší počet akcií, který investoři oceňují jinak, než několik kusů akcií.

Vytěsnění akcionářů

I v procesu vytěsnění akcionářů (squeeze out) dochází k ohodnocení společnosti znalcem, což znamená, že se akcionář dozví hodnotu své akcie. V tomto případě je to však cena, kterou musí přijmout, bez ohledu na svůj názor na hodnotu akcie, a přestává být akcionářem. V každém případě si můžete ověřit, jestli ve společnosti, jejichž akcie jste vlastnili neproběhl squeeze out. Veškeré potřebné údaje naleznete v naší Databázi vytěsnění a můžete tedy včas požádat o výplatu protiplnění za vaše akcie, pokud jste tak již neučinili.

Účetní hodnota

K tomu abychom zjistili, jakou hodnotu má naše akcie máme samozřejmě k dispozici i účetní závěrky a výroční zprávy společnosti. Tyto údaje si akcionář může vyžádat na své náklady u společnosti, stáhnout si je z internetových stránek společnosti, vyžádat ze sbírky listin na příslušném soudu nebo stáhnout na internetových stránkách www.justice.cz. Ne každý akcionář je analytik, přesto se dá z účetních údajů spočítat jedna hodnota, která může (byť jen účetně) ohodnotit jeho akcie. Touto hodnotou je vlastní kapitál na jednu akcii (účetní hodnota). Zjednodušeně řečeno, je to podíl položky vlastní kapitál v pasivech rozvahy a počtu akcií společnosti. Tato hodnota se například používá k ocenění akcií v rámci dědických řízení.

Znalecké posudky

Znalecký posudek pro ocenění akcií konkrétní společnosti nemusel být vyhotoven pouze v případě dražeb, squeeze out nebo veřejného návrhu smlouvy. Dalšími případy jsou například ocenění v rámci fúzí, akvizic, rozdělení společností apod. Některé z těchto posudků můžeme najít ve sbírce listin příslušného soudu, přičemž v elektronické podobě tyto posudky můžeme najít ve sbírce listin na www.justice.cz. Znalecké posudky jsou také v naší databázi společností u konkrétních společností v záložce dokumenty.

Je vidět, že můžeme získat či nalézt poměrně dost údajů o hodnotě naši akcie. Je však vždy nutné vzít v úvahu, že tyto hodnoty nejsou tržní a odpovídají okamžiku ocenění v určité době.