Publikováno: 9. 8. 2013

Vypořádání obchodů se zaknihovanými akciemi

Vypořádání zaknihovaných akcií s neomezenou převoditelností

Dematerializované zaknihované akcie má každý z jejich vlastníků na účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů a tomu je taky přizpůsoben způsob převodu těchto cenných papírů. Transakci se zaknihovanými akciemi lze provést pouze prostřednictvím člena Centrálního depozitáře (obchodníka s cennými papíry), u kterého má vlastník veden majetkový účet. Každá ze smluvních stran může mít jiného člena Centrálního depozitáře, důležité však je aby zadaly obchody se shodnými parametry a informovaly svého obchodníka o tom, kdo je obchodníkem pro protistranu.

Smluvní strany mohou příslušnou kupní smlouvu uzavřít při osobním setkání nebo si také mohou vyměnit poštou. Kupující a prodávající se tak vůbec nemusí setkat a přesto nemusí mít obavy o vypořádání celé transakce, pokud budou po svých obchodnících požadovat provedení služby včetně finančního vypořádání. V takovém případě proběhne transakce pouze za předpokladu, že kupující strana má u obchodníka složenu kupní cenu včetně poplaků. Ani kupující nemusí mít obavy o to, jestli mu budou připsány akcie na účet, transakce proběhne pouze za předpokladu, že došlo k dodání kupní ceny proti akciím.

Vypořádání zaknihovaných akcií na jméno s omezenou převoditelností

Obdobně jako v případě listinných akcií na jméno je účinnost převod zaknihovaných akcií na jméno podmíněna souhlasem orgánů společnosti podle toho jak je upraven ve stanovách. Tento souhlas je nutné mít k dispozici před samotnou realizací převodu v CDCP.

TIP: Srovnání obchodníků s cennými papíry

K vypořádání obchodu se zaknihovanými akcie musíte využít služeb obchodníka s cennými papíry. Při volbě vašeho obchodníka nejde jen o náklady na transakci, ale i náklady na vedení vašeho majetkového účtu. Připravili jsme pro vás srovnání jednotlivých obchodníků - členů centrálního depozitáře.

Podrobný postup při prodeji zaknihovaných akcií a vzorová smlouva: Krok za krokem při prodeji zaknihovaných akcií