Seznam akcionářů

Společnosti, které vydaly akcie na jméno vedou seznam svých akcionářů. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Dále se do seznamu zapisuje oddělení nebo převod samostatně oddělitelného práva.

Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zpasán v seznamu akcionářů. Valné hromady se může účastnit akcionáře, který je zapsán v seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.

Společnost mohou využít pro vedení seznamu akcionářů naší sofistikovanou aplikaci IN-SEZNAM.CZ.

Související pojmy:

Akcie na jménoAkcionářRozhodný den

Další informace:

Krok za krokem při prodeji akcií na jméno (Příručka akcionáře)

Seznam akcionářů (Rubrika Emitent)