Dražba

Veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání. Dražba může probíhat také elektronicky v elektronickém dražebním systému.

Dražby cenných papírů může provádět pouze obchodník s cennými papíry s příslušným oprávněním. Pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů upraví dražebník cenných papírů dražebním řádem.

Dražby se rozdělují na nedobrovolné a dobrovolné. Nedobrovolná veřejná dražba akcií se provádí především pokud akciová společnost prokáže, že vlastník akcie je v prodlení s převzetím, předložením nebo odevzdáním listinné akcie, přestože byl upozorněn na možný prodej akcií v dražbě nebo pokud není řádně a včas splněna pohledávka zajištěná zástavním právem k akciím. Dobrovolná dražba je nejčastěji prováděna na návrh samotného vlastníka nebo správce konkurzní podstaty.

Dražba je zahájena prohlášením licitátora, že vyhlašuje dražbu. Poté přednese prohlášení o předmětu dražby, uvedení nejnižšího podání a výše stanoveného minimálního příhozu a výzvu účastníkům dražby k podávání nabídek (vyvolání). Účastníci dražby činí v průběhu dražby podání, první podání musí být učiněno ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz. Účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání udělí licitátor příklep,. kterým přechází za stanovených podmínek právo k akcií na vydražitele.

Související pojmy:

Centrální adresaDražební vyhláškaNavrhovatel dražby, Protokol o provedené dražběÚčastník dražby, Hrubý výtěžek dražby na akcii

Další informace:

Databáze dražeb akcií (Databáze IN-SERVER)

Dražby akcií (Příručka akcionáře) 

Peníze akcionářů v nedobrovolných dražbách (Rubrika Akcie & Akcionáři)

Použití Databáze dražeb akcií (Příručka akcionáře)