Publikováno: 9. 8. 2013

Použití Databáze dražeb akcií

Jednou z databází poskytovaných stránkami IN-SERVER.CZ je databáze dražeb cenných papírů prováděných České republice. Databáze je pro prohlížení přístupná všem návštevníkům stránek, rozdílný je však rozsah informací o jednotlivých dražbách zobrazovaný návštěvníkům, registrovaným uživatelům a předplatitelům. Kompletní rozsah informací mají k dispozici pouze předplatitelé.

Databáze neobsahuje pouze údaje o samotných dražbách, ale i o subjektech provádějících tyto dražby (dražebnících - obchodnících s cennými papíry), a znalcích a znaleckých ústavech, které zpracovávají znalecké posudky pro tyto dražby. V případech, kdy je nám informace známa, je uveden i vydražitel nebo údaj o tom zda a jak lze získat výtežek dražby. Doplněny jsou i dokumenty jako dražební vyhláška nebo znalecký posudek či další dokumenty vztahující se k dražby.

Využití

Databázi využijí především akcionáři společností, jejichž akcie byly dotčeny dražbou. Pokud dražba již proběhla, mají možnost zjistit, kdy dražba proběhla, jaký byl výtěžek dražby na akcii a u kterého z dražebníků-obchodníků s cennými papíry se mohou žádat výplatu výtěžku dražby. V případě, že dražba neproběhla, mají možnost zjistit kdy se dražba bude konat a především, jaké je nejnižší podání na akcii. Tento parametr je rozhodující pro rozhodnutí, zda akcie nechat vydražit nebo reagovat například vyzvednutím listinných akcií při přeměně podoby a zůstat nadále akcionářem společnosti.

Databázi využijí také potenciální investoři – účastníci dražby, kteří získají základní údaje pro účast na dražbě a investiční rozhodování. Atraktivní dražby jsou i komentovány souvisejícím článkem.

Vyhledávání v databázi

Prohledávání dražeb je umožněno na stránce Dražby akcií, kde je umožněno vyhledávání prostřednictvím vyhledávacího pole nebo v seznamu dražeb. Ve vyhledávacím poli je nutné zadat název nebo IČO společnosti, jejíž akcie se draží. Pokud vyhledávač nenajde žádnou dražbu znamená to, že k dané společnosti neevidujeme žádnou dražbu akcií, společnost jako taková však v databázi být může. 

V seznamu dražeb jsou seřazeny všechny dražby od nejaktuálnější. Listování je pak možné přecházet k dražbám se starším datem. 

Údaje v zobrazení detailu dražby

Dražba akcií je do systému doplňována krátce po zveřejnění dražební vyhlášky dražebníkem (zpravidla 60 dnů před konáním dražby). Z toho vyplývá, že údaje o dražba jsou doplňovány ve dvou krocích: před dražbou (údaje z dražební vyhlášky) a po dražbě (údaje z protokolu o dražbě - výsledky dražby).

INSERVER_detaildrazby

Údaje o dražbě jsou seskupeny do několika bloků, níže uvádíme význam některých parametrů:

Základní informace o dražbě

Druh dražby - všechny dražby cenných papírů probíhají podle zákona 26/2000 Sb., o věřejných dražbách, dražba může být dobrovolná nebo nedobrovolná a dobrovolná ) opakovaná a nedobrovolná - opakovaná

Důvod dražby - důvod proč je dražba navrhována navrhovatelem, obvykle prodlení akcionářů s převzetím nebo předložením akcií

Výše dražební jistoty - výše jistoty v CZK, kterou musí účastníci dražby složit na účet nebo k rukám dražebníka, aby se mohli stát účastníky dražby

Minimální příhoz - částka v CZK o kterou musí účastník držaby zvýšit cenu oproti předchozímu podání

Celkový odhad předmětu dražby - celková výše odhadu ceny předmětu dražby v CZK za celý soubor cenných papírů

Celkové nejnižší podání - minimální výše podání v CZK za celý soubor cenných papírů, kterou může účastník dražby učinit

Subjekty a dokumenty

Navrhovatel dražby - osoba, která dražbu navrhla, v případě nedobrovolné dražby obvykle emitent, exekutor nebo zástavní věřitel, v případě dobrovolné dražby vlastník nebo správce konkurzní podstaty

Dražebník - obchodník s cennými papíry, který dražbu zajišťuje, název slouží současně jako odkaz stránku katalogu subjektů kapitálového trhu s kontaktními údaji o dražebníkovi a seznamem dražeb, které realizoval jako dražebník

Zpracovatel posudku - znalec nebo znalecký ústav, který prováděl odhad předmětu dražby, v některých případech tu může být i samotný dražebník, název slouží současně jako odkaz na stránku katalogu subjektů kapitálového trhu s kontaktními údaji o znalci a seznamem všech společností, jejíž akcie oceňoval

Subjekt vyplácející výtěžek - obvykle vyplácí výtěžek dražby obchodník s cennými papíry, po určité době však výtěžek může vyplácet emitent nebo jiný subjekt, název slouží současně jako odkaz na stránku katalogu subjektů kapitálového trhu s kontaktními údaji o subjektu a seznamem všech společností, jejíž akcie vyplácel

Vlastník předmětu dražby - v případě nedobrovolných dražbě obvykle akcionáři emitenta, kteří jsou v prodlení s převzetím akcií, nebo zástavní dlužník, v případě dobrovolných dražeb vlastník předmětu dražby nebo úpadce

Dražební vyhláška - dražební vyhláška je dostupná ke stažení registrovaným uživatelům, u starších dražeb předplatitelům

Znalecký posudek - odhad ceny předmětu dražby je dostupný ke stažení předplatitelům

Výsledek dražby

Výsledek dražby - možnými hodnotami jsou: připravovaná dražba (dražbě jejíž výsledek dosud neznáme), vydraženo, vydraženo - zmařená dražba, nevydraženo - nebylo učiněno nejnižší podání, nevydraženo - upuštěno od dražby

Skutečné celkové nejnižší podání - díky změně předmětu dražby se mohl snížit počet kusů akcií a tím mohlo dojít i ke snížení nejnižšího podání

Celková cena dosažená vydražením - dosažená cena za všechny dražené akcie

Další informace - pokud je údaj k dispozici, je zde uveden vydražitel, možné jsou i další údaje

Informace k výplatě výtežku dražby - obvykle užiteční informace pro získání výtežku dražby

Dražená emise

Údaje o akciích, které byly předmětem dražby. Pokud bylo předmětem více emisí, blok je zobrazen vícekrát

Počet akcií k dražbě - počet nabízených akcií uvedený v dražbě

Skutečný počet dražených akcií - počet akciím se může oproti dražební vyhlášce změnit, skutečný počet vydarežných akcií se sníží

Odhad ceny / ks - odhad ceny předmětu dražby spočtený na jeden ks akcie dané emise

Nejnižší podání / ks - nejnižší podání spočtené na jeden ks akcie dané emise

Hrubý výtěžek / ks - cena dosažená vydražením spočtená na jeden ks akcie dané emise před odečtení nákladů dražby, případně pohledávek emitenta za akcionáři