Slovník

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP)

Jediná právnická osoba v České Republice oprávněná k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů. Dříve vykonávalo evidenci zaknihovaných cenných papírů Středisko cenných papírů, ... více

Datum přechodu akcií u squeeze-out

Datum přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře. Nastává uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o přechodu účastnických... více

Dividenda

Podíl na zisku, který valná hromada akciové společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl... více

Dražba

Veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený... více

Dražební jistota

Zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě. Dražební jistota nesmí přesáhnout 30 % z nejnižšího podání; nesmí však přesáhnout částku 1 500 000 Kč... více

Dražební vyhláška

Dokument vydaný dražebníkem, který stanovuje základní parametry dražby jako datum a čas konání dražby, předmět dražby, označení dražebníka, navrhovatele, vlastníka předmětu... více

Dražebník

Dražebníkem je osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění. V případě dražeb cenných papírů se jedná o obchodníka s cennými papíry s dražebním řádem schváleným... více

Emise

Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru (akcie, dluhopis, podílový list), jmenovitou... více

Emitent

Společnost, která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků. V případě akcií je emitentem akciová společnost. Související pojmy: Akcie, Akciová sp... více

Forma akcie

Forma akcie může být na majitele nebo na jméno. Práva spojená s akciemi na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, který... více