Slovník

Rozhodný den

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři, kteří jsou v seznamu akcionářu nebo evidenci zaknihovaných akcií zapsáni k rozhodnému dni. Rozhodný den nemůže předcházet dni konání ... více

Rubopis akcie

Rubopis je speciálním směnečněprávním prostředkem převádění práv ze směnky, který upravuje zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový v platném znění (dále jen „zákon... více

Sbírka listin

Sbírka listin je součástí Veřejného rejstříku veřejně dostupná na internetu. Společnosti do ní povinně ukládají dokumenty jako účetní závěrky, stanovy nebo zápisy z valných hro... více

Seznam akcionářů

Společnosti, které vydaly akcie na jméno vedou seznam svých akcionářů. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí... více

Squeeze out

Anglický výraz pro vytěsnění akcionářů způsobem nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 zákona o obchodních korporacích. Dříve podle § 183i obchodního zákoníku... více

Stanovy společnosti

Stanovy jsou společenskou smlouvou, jejíž přijetí je nutné pro založení společnosti. Upravují vztahy mezi společníky – akcionáři. Stanovy také obsahují: firmu a předmět podnikání ne ... více

Středisko cenných papírů (SCP)

Středisko cenných papírů (SCP) byla příspěvková organizace Ministerstva financí, která vedla evidenci zaknihovaných cenných papírů.  V rámci kuponové privatizace byly na majetkové... více

Tantiéma

Tantiéma je podíl na zisku určený pro členy statutárních orgánů společnosti. U akciové společnosti se jedná o členy představenstva a dozorčí rady nebo statutárního ředitele a... více

Účastnický cenný papír

Účastnickými cennými papíry jsou cenné papíry vydané společností, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v této společnosti, a dále cenné papíry... více

Účastník dražby

Osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách (není osobou vyloučenou z dražby) a složila draýební... více