Slovník

Vytěsnění akcionářů

Zákonný postup, který umožňuje hlavnímu akcionáři získat celou společnost bez souhlasu ostatních akcionářů. Podmínkou je poskytnutí přiměřeného protiplnění v penězích, jehož výše ... více

Základní kapitál

Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. U akciové společnosti je součem jmenovitých hodnot všech akcií... více

Zaknihovaný cenný papír

Cenný papír nahrazený zápisem do evidence v Centrálním depozitáři cenných papírů. Zaknihovaný cenný papír lze převést pouze změnou zápisu v této evidenci. Zaknihované cenné papíry... více

Zařazený účet

Zařazeným účtem se rozumí majetkový účet vlastníka v Centrálním depozitáři cenných papírů vedený jeho účastníkem, se kterým majitel účtu uzavřel smlouvu na základě které je jeho... více