Slovník

Nástupnická společnost

Společnost na kterou přechází práva a povinnosti zanikající společnosti při přeměně společnosti Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení nebo změna právní formy. Související pojmy: Př ... více

Navrhovatel dražby

Osoba (fyzická nebo právnická), která za podmínek stanovených zákonem navrhuje provedení dražby.  V případě dražeb akcií může být navrhovatelem: emitent akcií, jehož akcionáři jso ... více

Nejnižší podání

Minimální cena za kterou lze předmět dražby vydražit. Minimální podání je v případě nedobrovolné dražby vázáno na odhad ceny předmětu dražby. Nejnižší podání nesmí být nižší než... více

Nekótované akcie

Nekótované akcie jsou akcie, které se neobchodují na žádném regulovaném trhu. V prostředí České republiky to znamená, že akcie se neobchodují na Burze cenných papírů Praha a... více

Neobchodované akcie

Neobchodované akcie jsou akcie, které se neobchodují na organizovaném trhu (burze).  Při obchodování s těmito akciemi mohou investoři využít inzertního systému stránek IN-SERVER. So... více

Nezařazený účet

Nezařazeným účtem se rozumí majetkový účet, který byl převzat ze zaniklého Střediska cenných papírů a jehož majitel dosud neuzavřel s účastníkem centrálního depozitáře... více

Obchodní věstník

Obchodní věstník publikuje informace o nových zápisech, změnách a výmazech v obchodním rejstříku,o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, veřejných soutěžích,... více

Obchodník s cennými papíry

Právnický subjekt s licencí České národní banky, který je oprávněn poskytovat investiční služby. Rozsah investičních služeb jednotlivých obchodníků je uveden na stránkách ČNB.  O... více

Odhad ceny předmětu dražby

Základní údaj o hodnotě předmětu dražby. Odhad zajišťuje dražebník. V případě nedobrovolných dražeb akcií s nejnižším podáním přesahujícím 100 000 Kč, musí být odhad zjištěn... více

Omezená převoditelnost

Vlastnost akcie, kdy její převod je podmíněn předchozím souhlasem některého orgánu společnosti, nejčastěji představenstva nebo dozorčí rady. Omezenou převoditelnost mohou mít... více