Náklady dražby

Náklady dražby tvoří ddměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby.

Výše odměny dražebníka je v případě nedobrovolné dražby nesmí překročit 10 % z ceny dosažené vydražením; nejméně však činí 1 000 Kč a nejvýše 1 000 000 Kč zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10 000 000 Kč. Odměna v případě dobrovolné dražby je stanovena na základě dohody mezi dražebníkem a navrhovatel. Výjimku tvoří dobrovolná dražba kdy navrhovatelem je sprývce konkurzní podstaty. V tomto případě je maximální výše odměny rovněž omezena stejným způsobem jako v případě nedobrovolné dražby.

Mezi náklady účelně vynaložené dražebníkem patří i přiměřené náklady na zabezpečení informovanosti o dražbě, včetně informací v tisku, a náklady na uveřejnění dražební vyhlášky způsobem v místě obvyklým, jakož i náklady vynaložené dražebníkem na zvýšení jeho pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu, pokud s ohledem na hodnotu dražené věci bylo nutno sjednat zvýšení pojistného dražebníka o více než 10 % původního pojistného.

Související pojmy:

Dražba, Dražebník, Navrhovatel dražby

Další informace:

Dražba akcií (Příručka akcionáře)