Imobilizovaný cenný papír

Listinný cenný papír, který je vydán předáním do hromadné úschovy osobě, která je oprávněna vést samostatnou evidenci cenných papírů (obvykle banka nebo obchodník s cennými papíry). Emitent těchto cenných papírů má se schovatelem uzavřenu smlouvu o hromadné úschově.

Jako imobilizované mohou být vydány i akcie na majitele.  Akcie nemohou být z hromadné úschovy vydány akcionáři. Schovatel vede evidenci těchto akcií a majitelů těchto akcií včetně evidence převodů těchto akcií, zástavních práv apod. Tato samostatná evidence akcií je obdobou zaknihování. Imobilizace akcií se však využívá výjimečně.

Související pojmy:

Akcie, Cenný papírÚschova akcií

Další informace:

Evidence akcií

Vlastnosti a třídění akcií