Publikováno: 9. 8. 2013

Vlastnosti a třídění akcií

Akcie mohou mít různé znaky a vlastnosti, které je vzájemně odlišují. V databázích IN-SERVER.CZ popisujeme jednotlivé emise akcií níže uvedenými znaky, aby jednotlivé akcie byly nezaměnitelné.

Je žádoucí vědět co znamená taková "neobchodovaná kmenová listinná akcie na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě 1 500 CZK".

Druh

Druh akcie určuje jaká práva jsou s akciemi spojena. Práva spojená s jednotlivými druhy akcií popisuje zákon a stanovy společnosti. Rozlišujeme tyto základní druhy akcií

 • Kmenová akcie (akcie se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva)
 • Prioritní akcie (s akciemi je spojeno přednostní právo na dividendu, obvykle však nemají hlasovací práva)
 • Akcie se zvláštními právy (zvláštní práva spojená s akciemi jsou upravena ve stanovách) 

Forma

 • na majitele (je neomezeně převoditelná)
 • na jméno (zní na jméno akcionáře, její převoditelnost může být stanovami omezena; společnost, která vydala akcie na jméno vede seznam akcionářů, o který si kterýkoliv akcionář může požádat)

Podoba

Pojem podoby akcie se v zákoně již nepoužívá, nicméně nejen pro účely těchto stránek je možné akcie podle podoby rozdělit takto:

 • Zaknihovaný cenný papír (akcie registrovaná v Centrálním depozitáři cenných papírů)
 • Listinný cenný papír (akcie na jméno ve fyzickém držením akcionáře)
 • Imobilizovaný cenný papír (listinná akcie uložená v hromadné úschově u osoby vést samostatnou evidenci cenných papírů) 

Převoditelnost

Akcie ve formě na majitele jsou vždy neomezeně převoditelné. U akciína jméno může valná hramady společnosti převoditelnost omezit, přičemž akcie jsou převoditelné způsobem určeným stanovami společnosti. Obvykle ja akcie převoditelná se souhlasem představenstva společnosti nebo valné hromady.

 • Omezená
 • Neomezená

Jmenovitá hodnota

Jmenovitá hodnota vyjadřuje peněžní podíl na základním kapitálu. Součet jmenovitých hodnot jednotlivých akcií tvoří základní kapitál společnosti. Pokud je akcie vydaná jako kusová akcie, nemá jmenovitou hodnotu.

ISIN

ISIN (International Securities Identification Number) je mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které je přidělováno pro účely obchodnování s ním. Jde o dvanáctimístný alfanumerický kód. První dva znaky tvoří kód státu, dalších devět znaků představuje číselný kód cenného papíru a poslední cifra je kontrolní číslice. ISIN přiděluje centrální depozitář cenných papírů. ISIN mají přidělen všechny zaknihované akcie, může být také přidělen listinému cennému papíru.

Obchodovatelnost

Tento pojem není v definovám v zákoně, nicméně v praxi se používá pro rozlišení toho, zda se akcie obchoduje na organizovaném trhu či nikoliv.

 • Obchodovaná akcie (akcie, která se v české prostředí zařazená do obchodování na Burze cenných papírů Praha nebo RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů)
 • Neobchodovaná akcie (akcie, která se obchoduje na neorganizovaném a neregulovaném trhu)

Depozitář

Pouze listinné akcie na jméno mohou být volně v držení jejích majitelů, ostatní akcie jsou uloženy (deponovány) u nějakého depozitáře. Všechny zaknihované akcie jsou evidovány v centrální evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, imobilizované akcie jsou uloženy v samostatné evidenci u některé z bank nebo obchodníků s cennými papíry.