Hlavní akcionář

Akcionář společnosti, jež vlastní ve společnosti účastnické společnosti cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti.

Tento akcionář může uplatnit právo na vytěsnění ostatních akcionářů ze společnosti ať již postupem podle § 375 zákona o obchodních korporacích (nucený přechod účastnických cenných papírů - squeeze out) nebo podle § 337 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (převod jmění na společníka).

Údaje o všech hlavních akcionářích, kteří uplatnili právo na vytěsnění akcionářů, je k dispozici v Katalogu subjektů kapitálového trhu stránek IN-SERVER.CZ v kategorii Akcionáři & Investoři. Mezi údaji o jednotlivých akcionářích jsou i společnosti v nichž vytěsnění akcionářů provedli spolu s odkazem na detail tohoto vytěsnění v databázi vytěsnění akcionářů.

Související pojmy:

Akcionář, Squeeze out, Vytěsnění akcionářů

Další informace:

Akcionáři & Investoři (Katalog subjektů kapitálového trhu)

Databáze vytěsnění akcionářů (adtabáze IN-SERVER)

Vytěsnění akcionářů (Příručka akcionářů)