Publikováno: 11. 5. 2021

Akcie z kuponovky (7): Nedobrovolné dražby akcií

Nedobrovolné dražby sehrály v privatizačním procesu významnou roli jako nástroj na zvýšení podílu majoritního vlastníka i o několik desítek procent. Dražba proběhla v každé čtvrté společnosti z kuponovky a skončila tím investorská cesta miliónů akcionářů.

Z chronologického pohledu dražba v procesu ovládnutí společnosti předchází vytěsnění akcionářů. Investor nejdříve skoupením akcií na trhu stal majoritním vlastníkem s nadpolovičním podílem, aby následně dražbou akcií, někdy i více dražbami, dostal na podíl větší než 90%. Poté již nastoupil proces vytěsnění.

Důvodem pro nedobrovolnou dražbu je skutečnost, že akcionáři nesplní nějakou povinnost vůči společnosti. Nejčastěji si nevyzvednou či nevymění listinné akcie či je nepředloží k zaknihování.

Jak už jsme zmínili v předchozích článcích na začátku kuponové privatizace se všechny akcie obchodovaly na burze a byly zaknihované. Pokud majoritní vlastník již dosáhl nadpolovičního podílu, už mu akcie na burze nevyhovovaly. Na valné hromadě tak společnost rozhodla o změně podoby akcií na listinné. Většina akcionářů si však akcie nevyzvedla a ty skončily v nedobrovolné dražbě, kde se nabízel balík několika jednotek, ale i desítek procent, které koupil majoritní vlastník a dosáhl podstatného zvýšení vlivu ve společnosti.

Z grafu dražeb v jednotlivých letech lze vidět, že nejvíce dražeb probíhalo v letech 2002 až 2005. Pokud bychom s tím porovnali graf vytěsnění akcionářů v jednotlivých letech, tak vidíme, že největší počet vytěsnění akcionářů navazuje na dražby v následujících letech 2005 – 2007. V počtech dražeb jsou uvedeny i ty, ve kterých se akcie nevydražily nebo dražba baly zmařené neuhrazením ceny dosažené vydražením.

V některých společnostech proběhla dražba z více důvodů. Nejen při změně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné, ale i při změně formy z akcií na majitele na akcie na jméno nebo opětovném zaknihování akcií. Evidujeme 6 společností, kde proběhla dražba 4x a více.

 

Nedobrovolné dražby akcií

 

Podobně jako v případě vytěsnění akcionářů mají akcionáři nárok místo akcií na peníze, které představuje výtěžek dražby. Podobně jako v případě protiplnění u vytěsnění akcionářů, i u dražeb zůstalo spousta nevyzvednutých výtěžků dražeb. Ne všechny nároky na výtěžky držeb jsou však po letech promlčeny. Mnohé společnosti výtěžky dražeb vyplácejí i po letech, pokud je neuložily do úřední úschovy, kde propadly státu.

 

Nedobrovolné dražby akcií

 

Veškeré dražby cenných papírů evidujeme v jedinečné Databázi dražebnávodem na její použití. Mezitím co u vytěsnění akcionářů se akcionářům vyplácí protiplnění na akcii v plné výši, tak jak je uvedeno v Databázi vytěsnění, tak u dražeb akcií je uvedena cena dosažená vydražením, resp. hrubý výtěžek na akcii, od kterého se teprve odečítají náklady dražby a ty mohou dosáhnout i několika desítek procent.

Pokud jsme se už bavili o tom, že nedobrovolná dražba akcií proběhla v každé čtvrté společnosti, tak existuje několik desítek společností, kde došlo k přeměně podoby a dosud nedošlo k nedobrovolné dražbě nevyzvednutých akcií. Akcionáři těchto společností si akcie mohou stále vyzvednout.

TOP 20 nedobrovolných dražeb akcií z kuponovky

Název společnosti

Rok

Cena dosažená vydražením

J & T Finance Group II,a.s.

2004

130 000 000

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

2021

100 000 000

BARUM Holding, a.s.

2001

75 923 760

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

2009

71 000 000

Sellier & Bellot  a.s.

2002

53 900 000

Hotel FORUM Praha, a.s

2004

43 400 000

Pražská teplárenská a. s.

2014

38 000 000

OSTROJ a.s.

2009

37 400 000

ALIACHEM a.s.

2005

35 820 000

Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s.

2017

35 300 000

CE WOOD, a.s.

2003

30 500 000

JUTA a.s

2003

30 307 810

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

2019

30 300 000

Léčiva a.s.

2001

28 250 000

CIDEM Hranice, a.s.

2015

28 000 000

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

2002

26 500 000

Lázně Teplice v Čechách a.s.

2017

24 000 000

Pankrác, a.s.

2008

23 000 000

České vinařské závody a.s.

2018

22 400 000

Jihostroj a.s.

2006

22 000 000

 

I technika provedení dražeb má svůj vývoj. Zatímco dříve byly dražby prováděny výhradně tradičním způsobem v dražební místnosti a pod vedením licitátora, od roku 2013 je možné provádět veřejné dražby i elektronicky. Zvláště v pandemické době nabývají elektronické dražby na významu.

  

Obsah seriálu Akcie z kuponovky 2021
1. Osudy akciových společností
2. Kde ještě jsou drobní akcionáři
3. Kolik v tom je ještě peněz
4. Opuštěné účty se zapomenutými akciemi
5. Společnosti s minoritními akcionáři a hodnotnými akciemi
6. Vytěsňování akcionářů ze společností
7. Nedobrovolné dražby akcií
8. Dividendy a likvidační zůstatky