Publikováno: 16. 3. 2021

Akcie z kuponovky (4): Opuštěné účty se zapomenutými akciemi

Nezařazené účty se zaknihovanými akciemi z dřívějšího Střediska cenných papírů mají hodnotu téměř 18,5 miliard korun. Počet těchto účtů klesl za 10 let na polovinu, ale pokles není dán především tím, že by se o ně vlastníci přihlásili. Mezi akcionáři ČEZu je těchto účtů více než 100 000.

Nezařazené majetkové účty se objevily na scéně 2. 7. 2010, kdy svou činnost zahájil Centrální depozitář cenných papírů (CDCP). Do té doby mohl obsluhovat účet, kde má uložené všechny své zaknihované cenné papíry, každý sám prostřednictvím Střediska cenných papírů (SCP) nebo prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Se vznikem CDCP došlo i ke změně přístupu k účtu, který je možný jen prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře, tedy obchodníka s cennými papíry.

V té době bylo nezařazených účtů 1,84 miliónů. O té doby počet nezařazených účtů klesl na aktuálních 787 tisíc účtů.

Vývoj počtu nezařazených účtů

 

Počty nezařazených účtů stále klesají (o polovinu za posledních 10 let), ale není to dáno primárně tím, že by si akcionáři zařazovali své účty k obchodníkovi s cennými papíry. Hlavní důvody poklesu počtu účtů jsou:

  • přeměna podoby akcií ze zaknihovaných na listinné

Tak například přeměna podoby akcií v roce 2019 u Harvardského průmyslového holdingu, který měl v té době 240 000 akcionářů, vedla k poklesu počtu nezařazených účtů o 120 000. Další výrazný pokles přinesly změny akcií společností EQUITY holding a.s. (36 000 akcionářů) a VÍTKOVICE a.s. (40 000 akcionářů) v roce 2020. K přeměně podoby akcií došlo od roku 2010 u 50 na počet akcionářů více či méně velkých společností.

  • vytěsnění akcionářů

Při vytěsnění akcionářů se jednoduše přesunou akcie minoritních akcionářů na účet jednoho hlavního akcionáře. V roce 2018 došlo k vytěsnění akcionářů ve společnosti UNIPETROL, který měl v roce přibližně 81 000 akcionářů. Další desetitisíce nezařazených účtu se vyprázdnily. Pokud vezmeme v úvahu, že k vytěsnění akcionářů došlo od roku 2010 v celkem 64 společnostech včetně  ArcelorMittal Ostrava, Česká spořitelna nebo Severomoravské vodovody a kanalizace, tak jsou to stovky tisíc účtů.

  • prodeje přímo z nezařazeného účtu

Služba CDCP umožňuje převést akcie z nezařazeného účtu, aniž by musel být celý účet zařazen k obchodníkovi s cennými papíry.

 

Platí, že pokud některým z výše uvedených způsobů dojde k úplnému vyprázdnění účtu, pak je tento nezařazený účet zrušen.

Údaj o počtu nezařazených účtů považujeme za údaj o počtu akcionářů z kuponové privatizace. Není to přesné a to hned z několika důvodů (napřéklad jsou mezi nimi i akcionáři, kteří mohou mít více než jeden účet a právnické osoby), ale realitě to odpovídá. O některých účtech pochybujeme, že se podaří vůbec někdy oživit, to například z toho důvodu, že byly opomenuty při dědickém řízení.

Struktura nezařazených majetkových účtů

Struktura nezařazených účtů

 

Z celkového počtu nezařazených účtů 787 201 tvoří 95% účty náležící občanům České republiky. Další 4,3% pak zahraničním fyzickým osobám, což by na první pohled mohlo být překvapivé, ale je třeba si uvědomit, že to jsou především občané Slovenské republiky, kteří se ještě ve společném státě účastnili první vlny kuponové privatizace.

Co na těch účtech je

Zjednodušeně řečeno: zaknihované akcie společností z kuponové privatizace, kterých dnes už není mnoho, celkem 218, a to včetně těch, co jsou v konkurzu, v likvidaci a mrtvé.

Akcie

Počet společností se zaknihovanými akciemi

Celkový počet společností z kuponové privatizace

Obchodované na burze

24

24

Aktivní neobchodované na burze

81

252

Společností v likvidaci

63

109

Společností v konkurzu

43

74

Mrtvé společnosti

7

22

Celkem

218

481

 

Na celkem 787 201 účtu jsou akcie 218 společností se zaknihovanými akciemi. Pokud vyjdeme z údajů o počtu nezařazených účtů jednotlivých emitentů, které máme k dispozici, pak víme, že akcie ČEZ jsou na 117 000 (15%) účtech a akcie O2 na 27 000 (3,5%) účtů. Samozřejmě je třeba počítat s tím, že na jednom účtu mohou a také často jsou akcie více společností.

No a to se dostáváme k majetku na těchto účtech. Pokud z majetku drobných akcionářů, který jsme vyčíslili v článku Kolik v tom je ještě peněz, vezmeme v úvahu jen zaknihované akcie a pohledávky z těchto akcií a skutečnost, že 85% účtů je nezařazených, pak se dostaneme k číslu 18,5 mld. Kč. Z toho 15,5 mld. Kč tvoří hodnota minoritních podílů ve 24 společnostech, jejichž akcie se obchodují na burze, a 2,5 mld. činí minoritní podíl v 276 akciích neobchodovaných na burze.

Hodnota majetku na jeden nezařazený účet přestavuje 23 500 Kč.

Majetek tvořený zaknihovanými akciemi na nezařazených účtech tvoří 65% hodnoty akcií, kterou jsme spočítali. A z těch zaknihovaných akcií můžeme počítat s tím, že hodnota akcií, jejíž společnosti jsou v konkurzu, je nula a těch, co v likvidaci bude zanedbatelná, co se týče celkového výsledku.

Najde každý účet svého majitele?

Ne každý účet nezařazený účet je zcela bez majitele. Určitá část akcionářů ví, že akcie má, jen nemá důvod účet zařazovat, pokud akcie neprodává.

Dokonce vlastník nezařazeného účtu může dostávat dividendy v případě, že společnost vyplácí dividendy složenkou a adresa akcionáře je stále stejná. Toto ovšem v letošním roce skončí, protože i u zaknihovaných akcií na majitele je možné vyplácet dividendy jen na bankovním účet.

Domníváme se, že mnoho účtů zůstane navždy opuštěných, protože jejich původní majitelé již zemřeli a účty nenajdou dědice nebo byly opomenuty v dědických řízeních.

Ale drtivá většina účtů má šanci najít svého majitele, jen by to chtělo nějakou osvětu pro akcionáře a jejich dědice. A také by tomu pomohlo znovuobnovení služby Ověření existence nezařazeného účtu, kterou svého času bezplatně a online poskytoval CDCP.

 

Obsah seriálu Akcie z kuponovky 2021
1. Osudy akciových společností
2. Kde ještě jsou drobní akcionáři
3. Kolik v tom je ještě peněz
4. Opuštěné účty se zapomenutými akciemi
5. Společnosti s minoritními akcionáři a hodnotnými akciemi
6. Vytěsňování akcionářů ze společností
7. Nedobrovolné dražby akcií
8. Dividendy a likvidační zůstatky