Publikováno: 4. 3. 2021

Akcie z kuponovky (2): Kde ještě jsou drobní akcionáři

Ať už i tom vědí nebo ne, jsou účastníci kuponové privatizace přítomni v téměř 500 společnostech. Přibližně polovina z nich je ekonomicky aktivních, ale jen zlomek se stále obchoduje na burze. 

Na začátku to byla pro akcionáře pohoda, všechny akcie se obchodovaly na 2 burzách (BCPP a RMS), akcie mohli prodat, kdy chtěli. Postupem času se začala snižovat likvidita akcií na díky koncentraci akcií do majoritních podílů a taky tím, že ne všechny společnosti byly svou velikostí pro obchodování na burze vhodné. Nízká likvidita vedla k vyřazování akcií z těchto burz a z původních asi 2 000 obchodovaných titulů se smrsklo na dnešních 24 akcií obchodovaných na burze (seznam). Původně zaknihované akcie se měnily na listinné a ty akcionáře, kteří si nevyzvedli listinné akcie, postihla jejich dražba.

Kam se podělo původních 6 miliónů akcionářů?

  • většina z nich akcie prodala na burze dříve, než se udály některé z následujících událostí
  • v některých ukončil působení akcionářů zánik společnosti po konkurzu nebo likvidaci
  • stovky tisíc akcionářů skončilo svou účast ve společnosti díky, tomu, že si nevyzvedli listinné akcie či neprovedli nějakou další změnu s akciemi, a jejich akcie skončily v dražbě (745 nedobrovolných dražeb)
  • nemálo akcionářů bylo vytěsněno hlavním akcionářem, což se stalo v 806 společnostech několika dalším stovkám tisíc akcionářů
  • a nesmíme zapomenout, že akcionáři z kuponové privatizace jsou stále přítomni v 481 společnostech, z nichž 24 se obchodují na burze a zbytek tvoří společnosti, jejichž akcie se na burze neobchodují

 

Akcionáři z kuponovky ve společnostech

V téměř čtvrtině společností jsou stále akcionáři z kuponové privatizace. Z těch společností, které aktivně vyvíjejí svou činnost, jsou akcionáři stále přítomni v 24 společnostech, jejichž akcie se obchodují na burze, a dále 252 společnostech, jejichž akcie se na burze neobchodují. Kromě společností, které jsou v likvidaci nebo konkurzu jsou akcionáři také ve 22 společnostech, které jsou mrtvé. To jsou ty společnosti, které nesvolávají valné hromady, nekomunikují s akcionáři, nemají internetové stránky nebo platně zvolené orgány.

Z těch společností, kde drobní akcionáři už nejsou, tak jejich účast byla ukončena vytěsněním akcionářů v 806 společnostech a ve 44 případech byly všechny akcie vykoupeny majoritním akcionářem. V 793 společnostech účast skončila spolu se zánikem společnosti po likvidaci, konkurzu nebo sloučení s jinou společností.

 

Obsah seriálu Akcie z kuponovky 2021
1. Osudy akciových společností
2. Kde ještě jsou drobní akcionáři
3. Kolik v tom je ještě peněz
4. Opuštěné účty se zapomenutými akciemi
5. Společnosti s minoritními akcionáři a hodnotnými akciemi
6. Vytěsňování akcionářů ze společností
7. Nedobrovolné dražby akcií
8. Dividendy a likvidační zůstatky