Publikováno: 9. 8. 2013

Jak nepřijít o protiplnění, další příjmy a akcie vůbec

Tak jako o každý jiný majetek i o akcie musí majitel pečovat. V našem případě to především znamená sledování významných událostí v akciové společnosti. Na rozdíl od společností s kótovanými akciemi, informací o akciích neobchodovaných na veřejných trzích je výrazně méně. Emitenti nemají tak rozsáhlou informační povinnost a méně se o nich píše v tisku. Přesto je informací k dispozici dost nejen na to, aby akcionář nepřišel o svůj majetek, ale aby i efektivně spravoval své portfolio akcií.

Zkušenosti ukazují, že největším nepřítelem akcionáře je jeho vlastní pasivita. Akcionář by měl především vědět, jaké akcie ve svém portfoliu má. Zdánlivě banální záležitost nabývá na naléhavosti ve chvíli, kdy akcionář zjistí, že jeho společnost zanikla fúzí nebo jiným způsobem nebo že jeho listinné akcie, které má doma v šuplíku, již byly prohlášeny za neplatné.

Informace jsou, jen je najít

I emitent neobchodovaných akcií má povinnost uveřejňovat o společnosti určité množství informací. Základní informace o společnosti získáme  a její samotnou existenci ověříme na internetových stánkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz, kde získáme Aktuální a Úplný  výpis z Obchodního rejstříku a dokumenty ve Sbírce listin. Z aktuálního nebo úplného výpisu z Obchodního rejstříku zjistíme i zda ve společnosti proběhl squeeze out nebo společnost zanikla převzetím jmění jediným akcionářem. Dalšími důležitými informacemi jsou aktuální název výše základního kapitálu a počet, forma a podoba emitovaných akcií.

Ve Sbírce listin najdeme dokumenty jako výroční zprávy, zápisy z valných hromad a stanovy společnosti,  ze kterých kromě práv akcionářů, organizace společnosti zjistíme, jakým způsobem daná společnost uveřejňuje  zákonnou inzerci. Většina dokumentů z posledních let je již digitalizována a je volně ke stažení.

Zákonnou inzercí v tomto případě máme na mysli oznamování konání valné hromady a dalších informací uveřejňovaných stejným způsobem jako rozhodnutí o přeměně podoby akcií  a další důležitá rozhodnutí valné hromady. Zákonnou inzerci uveřejňuje společnost vždy na svých internetových stránkách a dále způsobem uvedeným ve stanovách, jako například rozesláním informací na adresu akcionáře, inzercí v Obchodním věstníku, periodickém tisku nebo v internetových denících jako například IN-SERVER.CZ

Důležitéinformace jsou uveřejňovány také v Obchodním věstníku. Obchodní věstník je dostupný na internetu na stránkách www.obchodnivestnik.cz.

Mimo tyto informace, jejichž povinnost vyplývá ze zákona mohou být informace uveřejněny i nad rámec zákonné povinnosti. Mnoho informací o obchodní činnosti a hospodaření společnosti můžeme najít na internetových stránkách společnosti, které v současné době má snad každá firma, která vyvíjí nějakou činnost.

V neposlední řadě Vám informace může poskytnout samotná společnost a to nejen na valné hromadě. Oddělení nebo alespoň osobu pověřenou kontaktem s akcionáři má dnes téměř každá společnost. Kontakt na ní není v době internetu až tak obtížné získat.

Všechny tyto informace shromažďuje taky web IN-SERVER.CZ

Časté příčiny ztrát

  • Neaktuální doručovací adresa v Centrálním depozitáři cenných papírů (dříve Středisko cenných papírů) – akcionáři přijde na nesprávnou adresu, vlastník akcií na jméno se tak nedozví o konání valné hromady a dalších důležitých skutečnostech; vlastník akcií na jméno i majitele se nedozví, že jeho zaknihované akcie změnily podobu na listinné a musí si vyzvednout listinné akcie, stejně jako se nedozví, že akcie přešly na hlavního akcionáře v rámci squeeze out nebo byly zrušeny po převzetí jmění jediným akcionářem
  • Neaktuální doručovací adresa v knize akcionářů – akcionář s listinnými akciemi na jméno se opět nedozví o konání valné hromady či jiné zásadní skutečnosti v životě společnosti 

Doporučená opatření 

  • Zjistit aktuální stav portfolia – u zaknihovaných akcií lze pořídit aktuální výpis z majetkového účtu. Akcionáři, kteří mají po přechodu na centrální depozitář dosud akcie v tzv. nezařazené evidenci si mohou udělat tento výpis u kteréhokoliv obchodníka s cennými papíry. Pokud akcionář využívá služeb více obchodníků s cennými papíry, pak má více majetkových účtu se zaknihovanými akciemi u jednotlivých obchodníků. Stav listinných akcií lze zjistit podle fyzického stavu akcií, které má vlastník u sebe v držení a konfrontovat údaje na akcii s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.
  • Aktualizace doručovací adresy v databázi centrálního depozitáře nebo v seznamu akcionářů emitentů Vašich listinných akcií na jméno - Doručovací adresu zjistíme na některém ze starších výpisů z centrálního depozitáře nebo Střediska cenných papírů. V případě, že adresa neodpovídá skutečnosti, je nutné ji aktualizovat. Správnost adresy v knize akcionářů s akciemi na jméno zjistíme dotazem u konkrétního emitenta.
  • Získání základních údajů o společnosti – O každé společnosti doporučujeme získat informace o tom, jakým způsobem uveřejňují zákonnou inzerci, jaké mají internetové stránky apod. Tyto informace aktualizovat minimálně jednou ročně.
  • Sledovat dění ve společnosti – ze získaných zdrojů dat sledovat dění ve společnosti (IN-SERVER.CZ, Obchodní rejstřík, Sbírka listin, Obchodní věstník, internetové stránky společnosti, zákonná inzerce v médiích daných stanovami), doporučujeme projít informace o jednotlivých společnostech alespoň čtvrtletně.
  • Uplatnit akcionářská práva – akcionářská práva vyplývají ze zákona a stanov společnosti; základním právem je právo účasti na valné hromadě, které bývá akcionáři velmi opomíjeno.

Předchozí rady využijete nejen k tomu, abyste nepřišli o protiplnění v případě, že ve Vaší společnosti proběhlo vytěsnění, ale abyste nepřišli o dividendu, výplatu sníženého základního kapitálu, možnost prodat své akcie ve veřejném návrhu smlouvy nebo o své akcie tím, že budou prodány v dražbě v důsledku toho, že jste akcie nepřevzal nebo nepředložil společnosti k výměně.