Publikováno: 9. 8. 2013

Přeměna podoby nebo formy akcií

Z pohledu akcionáře hodné mimořádné zřetele je rozhodnutí společnosti změnit podobu nebo formu akcií. Vždy to pro akcionáře znamená, že musí předložit původní akcie nebo převzít akcie nové, jinak se vystavuje riziku dražby.

I když už neplatí vžitý pojem podoba akcie, patrně zůstane, minimálně mezi odbornou veřejností, stále. Místo původní podoby listinné a zaknihované používáme pojmy cenný papír a zaknihovaný cenný papír. Forma akcií se rozděluje na akcie na jméno a akcie na majitele. Podoba akcií se může stejně jako jeho forma v průběhu života akcie změnit.

V minulosti byli nejčastější změny podoby akcií za zaknihované na listinnou, případě změna formy z akcií na majitele na akcie na jméno. Díky novým zákonům od 1. 1. 2014 jsou kombinace jednotlivých změn omezeny a tak nejčastějšími změnami jsou změny zaknihovaných akcií na akcie na jméno a naopak.

O změně podoby a formy akcií rozhoduje valná hromada. Důvody změn mohou být různé od snahy ušetřit za vedení evidence zaknihovaných akcií v CDCP, redukce počtu akcionářů ve společnosti až zákonné požadavky (podpora obnovitelných zdrojů).

Výjimkou kdy ke změně formy nedochází rozhodnutím valné hromady, je změna podoby všech listinných akcií na majitele na akcie na jméno ke dni 1. 1. 2014. Tato změna vyplývá ze zákona. Na základě této změny společnosti vyzvaly akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie nové nebo vyznačení nezbytných údajů na původní akcii.

Nejdůležitější je včas zjistit, že tyto změny nastaly a jaké povinnosti při tom akcionář má. Ať už na základě rozhodnutí valné hromady nebo změny ze zákona, společnost vždy vyzve akcionáře k tomu, aby původní akcie odevzdali a/nebo převzali nové.

Jak zjistíte, že se vaše akcie změnily?

Především můžete porovnat stav vašich akcií, které držíte nebo máte na majetkovém účtu v centrálním depozitáři, s údaji uvedenými ve výpisu z veřejného rejstříku vaší společnosti. Pokud v části akcie nesouhlasí údaje s údaji na vašich akciích, měli byste to prověřit.

Pokud došlo k přeměně podoby nebo formy akcií, společnost musela uveřejnit příslušné oznámení o rozhodnutí valné hromady a také výzvy k předložení nebo převzetí akcií. Tato oznámení mohla být uveřejněna:

  • na internetových stránkách společnosti
  • obchodním věstníku
  • dopisem na vaši adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo evidenci zaknihovaných akcií
  • jiným způsobem určeným pro tyto případy stanovami společnosti