Publikováno: 9. 8. 2013

Zrušení a zánik společnosti

Ani akciová společnost nežije věčně. Společnost zanikne výmazem z veřejného rejstříku, kterému předchází proces zrušení společnosti. Společnost může být zrušena dobrovolně nebo nuceně. Některé byly založeny jen na dobu určitou a tak uplynutím této doby zaniknou, jiné zaniknou po skončení konkurzu a jiné v důsledku likvidace společnosti nebo rozdělení či fúze na základě rozhodnutí akcionářů.

Dobrovolné zrušení společnosti

 • uplynutí doby, na kterou byla obchodní korporace založena
 • dosažení účelu, pro který byla obchodní korporace založena
 • rozhodnutí příslušného orgánu obchodní korporace o jejím zrušení
 • rozhodnutí příslušného orgánu obchodní korporace o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení společnosti nebo její přeměně na jinou formu obchodní společnosti či družstva

Nucené zrušení

O nuceném zrušení akciové společnosti rozhoduje soud, který nařídí její likvidaci, protože

 • vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek
 • již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem
 • nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se
 • tak stanoví zákon
 • pozbyla všechna podnikatelská oprávnění- to však neplatí, byla-li založena i za účelem správy vlastního majetku nebo za jiným účelem než podnikání
 • není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel
 • nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky
 • provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob

Zrušení akciové společnosti bez likvidace

V případě zrušení akciové společnosti bez likvidace dochází k převodu jmění na právního nástupce – jinou společnost. Akcionář zanikající společnosti se tak stává akcionářem jedné nebo více nástupnických společností. Akcionář tak obdrží nové akcie. V případě listinných akcií si musí nové akcie vyzvednout, jinak budou prodány v dražbě.

Zrušení bez likvidace nastává v případě:

 • fúze
 • rozdělení
 • změna právní formy
 • převod jmění na společníka
 • přeshraniční přemístění sídla

Zrušení akciové společnosti s likvidací

 • uplynutím doby, na kterou byla založena,
 • dosažením účelu, pro který byla založena,
 • dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti, nebo
 • dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější

V případě rozhodnutí valné hromady o likvidaci je jmenován likvidátor společnosti. Likvidátor zpeněží veškerý majetek společnosti a uhradí z něj veškeré závazky. Likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě akcií.

Akcionář musí své akcie odevzdat likvidátorovi, aby mu mohl být likvidační zůstatek vyplacen. V případě zaknihovaných akcií mu vzniká nárok na vyplacení likvidačního zůstatku dnem zrušení akcií v centrálním depozitáři.