Publikováno: 9. 8. 2013

Změna výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti nemusí být po celou dobu života společnosti stejný. Změny základního kapitálu jsou velmi časté, ať už se jedná o zvýšení nebo snížení základního kapitálu. Zvýšení se provádí především za účelem získání nových zdrojů pro rozvoj společnosti. V některých případech opět nastává výměna akcií.

Způsoby zvýšení základního kapitálu

  • Upsáním nových akcií
  • Zvýšení z vlastních zdrojů
  • Podmíněné zvýšení
  • Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

Způsoby snížení základního kapitálu

  • Snížením jmenovité hodnoty akcií
  • Vzetí akcií z oběhu na základě losování
  • Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy

O změnách základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti. Blíže si přiblížíme 2 nejčastější případy změny základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat nové akcie společnosti. V rámci úpisu složí na účet společnosti emisní kurz a po zapsání nové výše základního kapitálu obdrží od společnosti nové akcie. Akcionář akcie upsat nemusí, ale v tom případě si musí uvědomit, že jeho procentuální podíl na základním kapitálu společnosti se sníží. Především drobní akcionáři toto právo nevyužívají, protože pro ně znamená finanční výdaj, a na jejich úkor posílí svůj podíl velcí akcionáři. Přednostní právo je samostatně převoditelné a akcionář může toto právo prodat na základě smlouvy o postoupení pohledávky.

Přednostní právo na upsání akcií může být v odůvodněných případech vyloučeno a akcie získá předem určený zájemce. Jedná se často o případy, kdy společnost potřebuje snížit zadlužení a věřitel společnosti kapitalizuje svou pohledávku vůči společnosti.

Zvýšení základního kapitálu může proběhnout i nepeněžitým vkladem. Příkladem může být vložení nemovitosti do majetku společnosti některým z akcionářů nebo u vodárenských společností vložením infrastruktury.

Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií

Důvodem snížení základního kapitálu může být skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu společnosti klesla pod úroveň poloviny základního kapitálu nebo taktéž výplata vlastního kapitálu akcionářům.

Jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty se provede výměnou akcií za nové akcie nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na stávajících akciích. Společnost vyzve akcionáře k předložení akcií způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (výzva na internetových stránkách společnosti a rozeslání výzvy na adresu akcionářů, pokud tento způsob není stanovami nahrazen jiným). Akcionářům, kteří své akcie nepředloží ani v dodatečné lhůtě, budou jejich akcie prodány v dražbě.

V případě zaknihovaných akcií se příslušná změna jmenovité hodnoty v centrálním depozitáři a akcionáři se změna projeví automaticky na jeho majetkovém účtu v CDCP.