Publikováno: 9. 8. 2013

Rozdělení a sloučení společnosti

Při rozdělení nebo fúzi společnosti (přeměna společnosti) se akcionář stává akcionářem jiné společnosti. Důsledkem je, že akcionář si musí vyzvednout akcie nové společnosti nebo vyměnit akcie původní společnosti. Neučiní-li tak, jeho akcie půjdou do dražby.

Typy rozdělení

Rozštěpením – původní společnost zaniká a její jmění přechází

  • Na více nově vznikajících společností (rozštěpení se vznikem nových společností)
  • Na více již existujících společností (rozštěpení sloučením)
  • Kombinace obou forem

Odštěpením – původní společnost nezaniká, jen se s ní odštěpuje určitá část

Typy fúzí

Sloučením – dochází k zániku dvou nebo více společností a přechodu jmění na existující nástupnickou společnost

Splynutím – dochází k zániku dvou nebo více společností a přechodu jmění na novou vznikající nástupnickou společnost

Projekt rozdělení nebo fúze

O přeměně společnosti rozhoduje valná hromada. Projekt přeměny musí být minimálně jeden měsíc před valnou hromadou uložen ve sbírce listin a jeho uložení musí být zveřejněno v Obchodním věstníku. Projekt přeměny je ve stejné lhůtě také uveřejněn na internetových stránkách společnosti spolu s účetními závěrkami zúčastněných společností, znalecká zpráva o rozdělení nebo fúzi a posudek znalce pro ocenění jmění.

Výměna akcií

Přeměně společnosti je účinná dnem zápisu ve Veřejném rejstříku zúčastněných společností. Tímto dnem mohou také akcionáři získat nové akcie vzniklé v důsledku rozdělení nebo fúze společnosti. V případě, že se jedná o listinné akcie je povinen akcionář předložit akcie společnosti ve lhůtě uvedené v projektu přeměny. Tato lhůta není již nikde uveřejňována.

Uplynutí této doby společnost stanoví akcionářů dodatečnou lhůtu, kterou uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami společnostmi. Uveřejnění výzvy proběhne tedy na internetových stránkách společnosti a rozesláním na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, pokud není ve stanovách uvedeno jinak.

Listinné akcie, které nebudou v případě rozdělení nebo fúze odevzdány, budou prohlášeny za neplatné a nové akcie vydané místo neplatných budou prodány v dražbě.

V případě zaknihovaných akcií, probíhá jejich výměna za nové akcie na základě pokynů zadaných emitentem akcií centrálnímu depozitáři. Akcionář na svém majetkovém účtu místo původních akcií najde nové akcie s jiným ISIN.