Publikováno: 9. 8. 2013

Úpadek společnosti

V průběhu života společnosti se může hospodaření společnosti zhoršit natolik, kdy není schopna hradit své závazky vůči dodavatelům, bankám zaměstnanců, finančnímu úřadu či dalším věřitelům. Dlužník (společnost), která má více věřitelů a peněžité závazky, které jsou již více než 30 dnů po splatnosti, a není je schopen plnit, je v úpadku.

Insolvenční řízení je zahájeno na návrh věřitele, který doloží svůj zájem na řešení insolvence dlužníka, vlastnictvím pohledávky. Insolvenční soud rozhodne o tom, zda dlužník je v úpadku a navrhne způsob řešení úpadku dlužníka jedním z těchto způsobů:

  • Konkurzem
  • Reorganizací
  • Oddlužením (tato možnost se týká pouze fyzických osob)
  • Jiným způsobem určeným pro zvláštní subjekty

Reorganizace

Způsob řešení úpadku reorganizací se využívá v případě, kdy dlužník (společnost) je schopen podnik provozovat a věřitelům by mohl tento způsob řešení přinést lepší výsledek než konkurz. Velmi často o reorganizaci žádá samotná společnost před když ji úpadek teprve hrozí.

V rámci reorganizace dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu podniku, zajištěného opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.

V rámci reorganizace se pozastavuje funkce valné hromady a místo valné hromady rozhoduje insolvenční správce. Insolvenční správce vykonává dohled nad činností dlužníka s dispozičními oprávněními, zajišťuje dohled nad zjišťováním a soupisem majetkové podstaty, sestavuje a doplňuje seznam věřitelů a podává zprávy věřitelskému výboru. Kromě toho plní i další úkoly a provádí další činnosti, které mu uložil insolvenční soud.

Po úspěšném ukončení reorganizace není společnosti v úpadku a pokračuje dál ve svém podnikání

Konkurz

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

Insolvenční správce jmenovaný soudem vstupuje do majetkových práv společnosti a disponuje oprávněním nakládat s majetkovou podstatou úpadce. Insolvenční správce nejprve zjistí všechny závazky úpadce na základě přihlášených pohledávek věřitelů. Poté pokračuje prodejem majetkové podstaty. Po skončení tohoto prodeje předloží soudu konečnou zprávu ve které je uvedena částka, která bude rozdělena mezi věřitele.

V případě schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce soudu rozvrhové usnesení s údaji o tom jaké částka má být jednotlivým věřitelům uhrazena. Poté soud konkurz zruší.

Nepostačuje-li majetek dlužníka k úhradě nákladů konkursu, soud návrh na prohlášení konkursu zamítne pro nedostatek majetku a zároveň podá návrh na výmaz dlužníka z veřejného rejstříku.

Po zproštění funkce insolvenčního správce soudem jen řízení společnosti opět v rukou představenstva společnosti. Společnost velmi pravděpodobně nebude pokračovat dál ve své činnosti, protože obvykle nemá žádný majetek a valná hromada rozhodne o likvidaci společnosti. Po skončení konkurzu se v případě, že společnost nemá žádný majetek, společnost vymazává z veřejného rejstříku.