Publikováno: 9. 8. 2013

Centrální depozitář

Funkce

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) nahradil v roce 2010 původní Středisko cenných papírů a ze zákona provádí tyto činnosti:

 • vede centrální evidenci cenných papírů v České republice (evidence všech zaknihovaných cenných papírů vydaných v ČR s výjimkou zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, pokud jsou vedeny v samostatné evidenci a zaknihovaných cenných papírů v evidenci ČNB)
 • přiděluje investičním nástrojům ISIN
 • provozuje vypořádací systém
 • může vést samostatnou evidenci investičních nástrojů (například imobilizovaných akcií)
 • poskytuje další služby v souvislosti s vedením evidence investičních nástrojů

Centrální depozitář je subjekt s licencí udělenou ČNB a tuto licenci v ČR získala v roce 14.8.2009 společnost UNIVYC, a.s., dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., která dosud vypořádávala obchody pro členy burzy. V září 2009 pak tato společnost změnila svou obchodní firmu na Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (IČ 25081489). 

Služby CDCP přes obchodníka 

Dřívější Středisko cenných papírů vypořádávalo pouze převody (či jiné změny majitelů) cenných papírů na majetkových účtech bez možnosti finančního vypořádání. Zákazníkem SCP mohla být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, které SCP poskytuje služby na svých přepážkách nebo prostřednictvím obchodníků s cennými papíry a bank.

Na rozdíl od SCP centrální depozitář poskytuje služby jen svým účastníkům, kterými mohou být:

 • obchodník s cennými papíry
 • banka
 • investiční společnost
 • organizátor regulovaného trhu
 • zahraniční centrální depozitář nebo jiný zahraniční licencovaný subjekt
 • další subjekty dané zákonem

Pokud potřebuje majitel cenných papírů využít služeb Centrálního depozitáře, musí tak učinit prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo banky.

Dalším rozdílem je skutečnost, že centrální depozitář je i provozovatelem vypořádacího systému, který slouží především pro majetkové a peněžní vypořádání obchodů na regulovaných trzích. Centrální depozitář však může (resp. jeho účastníci) vypořádat i obchody s cennými papíry neobchodovanými na trzích.

Charakteristickým znakem centrálního depozitáře je vedení vícestupňové evidence cenných papírů. V centrální depozitáři jsou cenné papíry vedeny na účtech majitelů nebo účtech zákazníků. Účet majitele je přímo účet osoby, která má cenné papíry ve svém vlastnictví. Účet zákazníků je účet spravovaný osobou k tomu oprávněnou, což je zpravidla obchodník s cennými papíry, banka nebo investiční společnost. Tento subjekt pak vede evidenci navazující na samostatnou evidenci a vede tyto účty pro své zákazníky – majitele cenných papírů. Dosud byl tento systém využíván především pro evidenci zahraničních akcií obchodovaných na pražské burze.