Publikováno: 22. 6. 2021

VÍTKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 23. 7. 2021

Aktualizováno (15. 7. 2021) - přílohy

 

 

VÍTKOVICE, a.s.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako "společnost")

 

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 23. 7. 2021 od 9.00 hodin

v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
 4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019
 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2020, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2020, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2020
 7. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
 8. Určení auditora společnosti
 9. Schválení změny stanov společnosti
 10. Zvýšení základního kapitálu společnosti
 11. Závěr

Další podrobnosti viz text pozvánky v příloze spolu s dalšími přílohami.

 


Ke stažení