Publikováno: 12. 8. 2016

VÍTKOVICE, a.s.

Odložení valné hromady z 19. 8. 2016 na 26. 8. 2016, protinávrh akcionáře

Aktualizace 19. 8. 2016: Odvolání valné hromady

 

Oznámení o odvolání valné hromady najedete zde.

 

 

VÍTKOVICE, a.s.

 

ODLOŽENÍ VALNÉ HROMADY

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

oddíl B, vložka 302

 

ODKLÁDÁ

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která byla svolána na 19.8.2016 od 9.00 hodin

v sídle společnosti

Termín konání vlané hromady bude:

26.8.2016 od 9:00 hodin

v sídle společnosti

Pořad jednání zůstává beze změny:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
  4. Volba členů dozorčí rady
  5. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
  6. Závěr

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. rozhodlo o odložení termínu Valné hromady ze den 19.8.2016 na nový termín 26.8.2016 od 9:00 v sídle společnosti.

V souladu s ustanovením § 410 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, rozhodlo představenstvo společnosti o odložení termínu zasedání valné hromady. Důvodem pro odložení termínu je žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o., který předložil protinávrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání vlané hromady.

Protinávrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání doručený akcionářem zní:

(Schválení převodu majetkového podílu ve společnosti Hutní montáže a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.)

Valná hromada schvaluje převod celé majetkové účasti ve společnosti Hutní montáže, a.s., IČ: 15504140, se sídlem Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 143, a majetkové účasti ve společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČ: 25877933, se sídlem Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2485.

Valná hromada společnosti ukládá představenstvu společnosti připravit a zrealizovat výběrové řízení za účelem získání nejvýhodnější nabídky na prodej společnosti Hutní montáže a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Valná hromada společnosti schvaluje převod majetkové účasti ve společnosti Hutní montáže a.s. a společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Uchazeči, který předloží nejvýhodnější nabídku dle uvážení představenstva společnosti.

Odůvodnění:

Akcionář VTK SECURITIES s.r.o. s ohledem na skutečnost, že zaznamenal zvýšený zájem potencionálních investorů, kteří mají zájem na nabytí majetkových účastí ve společnostech Hutní montáže a.s. a VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., a s ohledem na aktuální vývoj navrhuje, aby představenstvo společnosti realizovalo před převedením majetkových účastí výběrové řízení.

Akcionář společnost VTK SECURITIES s.r.o. bere na vědomí, že návrh představenstva byl předložen k datu termínu pro zveřejnění pozvánky na valnou hromadu s tím, že v té době se převod na navrženého nabyvatele jevilo jako nejvýhodnější. Avšak s ohledem na výše uvedené navrhuje akcionář, aby valná hromada přijala upravené usnesení, jak je uvedeno výše.

Vyjádření představenstva k protinávrhu:

Představenstvo po prostudování návrhu došlo k závěru, že návrh kvalifikovaného akcionáře je s ohledem na aktuální vývoj přínosný. Představenstvo rozhodlo o odložení termínu zasedání valné hromady tak, aby měli akcionáři společnosti možnost se s tímto návrhem seznámit.

Představenstvo společnosti doporučuje akcionářům, aby návrh představenstva k bodu č. 3 pořadu jednání uvedený v původní pozvánce nebyl schválen a byl přijat návrh usnesení akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o.

S ohledem na skutečnost, že by informace obsažené ve zpracovaných znaleckých posudcích mohlo negativně ovlivnit výběrové řízení tím, že by informace mohly poskytnout některým subjektům nepřiměřenou výhodu, rozhodlo představenstvo společnosti, že závěry ze znaleckých posudků nebudou zveřejněny.


Ke stažení