Publikováno: 1. 7. 2014

Za poslední 2 měsíce bylo zaknihováno více než 500 emisí akcií

Příjemci podpory na obnovitelné zdroje energie z řad akciových společnosti museli do 30.6.2014 zaknihovat své akcie, jinak by přišly o dotace v následujích měsících. Z nesystémového kroku má užitek pouze Centrální depozitář cenných papírů.

Počet emisí se téměř zdvojnásobil

Emitenti, kterých se změna týkala, situaci začali řešit až po novém roce či spíše v jarních měsících. Novela zákona byla totiž velmi nenápadná a ani profesionálové v oboru ji nezachytili ihned. Pro emitenty to především znamenalo na valné hromadě rozhodnout o přeměně podoby svých akcií z listinné na zaknihovanou a po zápisu této skutečnosti v obchoním rejstříku zajistit zaknihování v Centrálním depozitáři.

Centrální depozitář do konce loňského roku evidoval 868 emisí akcií. Díky změně zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů se počet těchto emisí téměř zdvojnásobil. Pro výnosy Centrálního depozitáře, který je ze zákona jediným subjektem, který eviduje zaknihované cenné papíry, je změna vítaná. Pro emitenty a jejich akcionáře v žádném případě, zaknihování je nejdražší možností vydání akcií.

Proč nesystémový krok?

Od 1.1.2014 platí, že akciová společnost může vydat pouze akcie na jméno nebo akcie na majitele mít imobilizované nebo zaknihované. Společnosti si tak mohou vybrat jednu ze tří možností, přičemž každá z nich znamená, že společnost zná svého akcionáře. Tyto akcie tak nejsou anonymní. Tento stav nastavil dlouho připravovaný a diskutovaný zákon o obchodních korporacích a zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností, který řešil dosud vydaní listinné akcie na majitele.

Akciové společnosti se tak s předstihem připravovaly na nové předpisy, když tu, v závěru jejich příprav, přišel zákon č. 310/2013 Sb., ze dne 13. září 2013, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Tento zákon akciovým společnostem, které jsou příjemci dotací na obnovitelné zdroje energie, zúžil možnost výběru ze tří výše uvedených na jedinou - zaknihování akcií.

Ano, většina akciových společností, které provozují fotovoltaické elektrárny a další zařízení pro výrobu energie, měla listinné akcie na majitele a stát jako poskytovatel dotací neměl přehled o tom, komu vlastně dotaci vyplácí. Potud je snaha správná, nicméně zákonodárce mohl ponechat na akciových společnostech, ať si zvolí kteroukoliv ze tří možností, které umožňují identifikovat vlastníka společnosti. Místo toho zvolil jedinou a navíc tu nejdražší. Při zaknihování akcií platí poplatky za služby Centrálního depozitáře jak samotná akciová společnost, tak jednotliví akcionáři.