Publikováno: 1. 8. 2018

Potvrzeno Nejvyšším soudem ČR: Akcionář má právo na výměnu akcií až do okamžiku dražby

Několik akciových společností v posledních letech neumožnilo akcionářům provést výměnu akcií poté, co byly jejich akcie prohlášeny za neplatné. Jednaly tak odlišně od letité praxe, kdy nové akcie byly vydávány až do okamžiku jejich nabytí novým vlastníkem. Nejvyšší soud ČR však rozhodl ve prospěch akcionářů.

V případě společnosti HEDVA PRIMA, a.s. došlo ke snížení základního kapitálu a akcionáři byli povinni si akcie vyměnit za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Společnost po uplynutí nezbytných lhůt neodevzdané akcie prohlásila za neplatné a dále už akcionářům s odůvodněním, že již nemají žádnou účast ve společnosti, nedovolila vyměnit akcie za nové. Nové akcie byly prodány v dražbě a původní akcionář mohl uplatnit nárok na výtěžek dražby.

Jeden z akcionářů se s touto situací nesmířil a podal žalobu na neplatnost dražby. Neuspěl u okresního soudu, ani odvolacího, a tak podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Nejvyšší soud ČR prohlásil dražbu za neplatnou ve vztahu k jeho akciím z důvodu, že společnost byla povinna vyměňovat akcie až do okamžiku dražby. Nejvyšší soud tak potvrdil letitou praxi, která vycházela z Metodiky Komise pro cenné papíry, která byly následně převzata ČNB, na základě které společnosti vydávaly akcie až do okamžiku dražby.

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR:

Nejvyšší soud uzavírá, že prohlásí-li představenstvo společnosti akcie, které akcionář nepředložil ani v dodatečné lhůtě za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty, za neplatné, zůstává dotčený akcionář i nadále společníkem (jeho účast ve společnosti nezaniká) a má i nadále právo na vydání nových akcií, vydaných na místo akcií, jež byly prohlášeny za neplatné.
Účast ve společnosti (a právo požadovat vydání nových akcií) dotčenému akcionáři zaniká v okamžiku, kdy nové akcie nabude (na regulovaném trhu či ve veřejné dražbě) třetí osoba.

Názor Nejvyššího soudu ČR je právně závazný. Nezbytné je konstatovat, že zmíněná neplatná dražba se konala v roce 2013 v době platnosti původního obchodního zákoníku. Nicméně není pravděpodobné, že by Nejvyšší soud rozhodl za platnosti nových zákonů jinak. Ostatně o tom se budeme moci přesvědčit po rozhodnutí v dalších běžících soudních sporech.

Nové přístupy k výměně akcií, kdy po prohlášení akcií za neplatné, nebylo akcionářům umožněno vyměnit akcie, použilo několik akciových společností a dražbu zatíženou tímto problémem realizovali jen 2 obchodníci s cennými papíry, i tak nadělaly akcionářů a následně dotčeným společnostem velké problémy.