Publikováno: 20. 10. 2014

Kuponová privatizace: Akcie na majitele už neplatí, vyměňte si je!

Pokud jste vypátrali v šuplíku listinnou akcii a není na ni napsáno jméno akcionáře, vězte, že to není v pořádku a měli byste s tím něco dělat. Ještě to jde.

Seriál článků psaný pro peníze.cz

Listinné akcie na majitele sice můžete mít v držení u sebe, ale to ještě neznamená, že jste akcionářem společnosti se všemi právy nebo akcionářem vůbec. V mnoha případech máte jen „bezcenný cenný papír". Některé akcie na majitele mohly být vydraženy, jiné vytěsněny a ostatní si musíte vyměnit.

Kdo je drží, toho jsou

Listinné akcie na majitele byly anonymní akcie: zjednodušeně řečeno fungovaly na principu „kdo je drží, toho jsou". Jejich majitel nebyl znám a převod akcií se prováděl nejjednodušším možným způsobem – jejich předáním. Neexistovala evidence ani jejich majitelů, ani převodů akcií mezi vlastníky. Ať právem nebo neprávem se staly jedním ze symbolů korupce a nekalého jednání. Nakonec byly k prvnímu lednu letošního roku všechny listinné akcie na majitele existující k tomuto dat změněny na akcie na jméno. Od toho data musí mít všechny listinné akcie na líci jméno akcionáře.

Staré akcie na majitele se vyměňují

V souvislosti s touto změnou měly společnosti, které takové akcie vydaly, vyzvat své akcionáře k jejich předložení k výměně za nové akcie nebo vyznačení nových údajů na původních akciích a také ke sdělení údajů pro zápis do seznamu akcionářů. Akcie na jméno jsou na rozdíl od listinných akcií na majitele evidovány v seznamu akcionářů, který vede akciová společnost. Kromě identifikačních údajů akcionáři sdělují povinně společnosti číslo svého bankovního účtu. Nově platí, že dividenda se vyplácí jedině převodem na tento účet.

Akcionáři měli povinnost listinné akcie na majitele akcie předložit do 30. června 2014. Pokud jste tento termín prošvihli, nemusíte zoufat, akcie můžete dát do pořádku i teď. Jste však v prodlení s plněním svých povinností a což pro vás znamená, že nemůžete vykonávat svá akcionářská práva a především přijdete o případnou dividendu, pokud by její výplatu valná hromada schválila.

Pokud jste našli v domácím archivu listinnou akcii na majitele, pak je nezbytné si ji vyměnit nebo vyznačit na ní nové údaje a především se nechat zapsat do seznamu akcionářů. Jak to provést konkrétně u vaší společnosti, zjistíte nejlépe na internetových stránkách společnosti. Všechny akciovky byly povinny zřídit si je nejpozději k 1. lednu 2014. Inzerát s výzvou k výměně akcií společnost také musela povinně uveřejnit na stránkách Obchodního věstníku.

Vaše akcie mohla být také vydražena ...

Poměrně dost společností, které emitovaly listinné akcie na majitele, se novému zákonu přizpůsobily v předstihu před rokem 2014 a rozhodly na valné hromadě o změně těchto akcií na akcie na jméno nebo na zaknihované akcie. Akcionáři opět měli povinnost své akcie předložit k výměně nebo k odevzdání akcií za účelem zaknihování. Výzva k předložení akcií musela být uveřejněna v Obchodním věstníku nebo dalšími způsoby jako například na internetových stránkách společnosti.

Výměna akcií může stále probíhat, ale akcie majitelů, kteří je nepředložili včas, byly prohlášeny za neplatné. Nové akcie byly vydraženy a původní vlastníci mají nárok už jen na výtěžek dražby. Jestli byly vydražené i vaše akcie, zjistíte v databázi dražeb akcií na in-server.cz. Pokud ano, musíte neplatné listinné akcie na majitele předložit k proplacení obchodníkovi s cennými papíry, který dražbu prováděl, nebo přímo společnosti.

... nebo už ji má majoritní vlastník

Kromě toho, že jste si listinné akcie na majitele nevyzvedli, se rovněž mohlo stát, že je mezitím převzal majoritní vlastník. Mohl to tak učinit, pokud ve společnosti vlastnil alespoň 90procentní podíl na hlasovacích právech a požádal o svolání valné hromady, která rozhodla o vytěsnění akcionářů. I v tomto případě byly vaše listinné akcie na majitele prohlášeny za neplatné.

Akcionáři, jejichž akcie byly vytěsněny, mají nárok na peněžní náhradu, jejíž výše byla stanovena znaleckým posudkem. Abyste ji získali, musíte akcie předložit k proplacení obchodníkovi s cennými papíry, který vytěsnění akcionářů administroval, nebo přímo společnosti. Jestli vaše akcie byly vytěsněny, ověříte v databázi vytěsnění akcionářů na in-server.cz. Neodkládejte to ale, váš nárok na protiplnění může být po čtyřech letech promlčen po (od letoška je promlčecí lhůta dokonce ještě o rok kratší).

V KOSTCE

S jakými akciemi se můžete setkat po 1. 1. 2014

  • Akcie na jméno - listinné akcie, které jsou opatřeny jménem akcionáře a označením, že se jedná o akcie na jméno. Jediné akcie, které můžete mít v držení. Jejich vlastníci jsou zapsání v seznamu akcionářů, který vede společnost. Převody se provádějí rubopisem a předáním kupujícímu. Změnu majitele je nutné zapsat v seznamu akcionářů. Převoditelnost těchto akcií může být omezena například předchozím souhlasem valné hromady nebo představenstva společnosti.
  • Zaknihované akcie - virtuální akcie v podobě databázového zápisu v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). Tyto akcie můžete převádět pouze prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který má přístup do CDCP. I tyto akcie, pokud mají formu na jméno, mohou být omezeně převoditelné.
  • Imobilizované akcie - listinné akcie, které jsou v úschově u banky nebo obchodníka s cennými papíry, který vede jejich evidenci. Jedná se o obdobu zaknihování akcií. Takové akcie vydalo jen několik společností. 

 

AKCIE Z KUPONOVKY
Najděte poklady v dávno zapomenutých akciích. Každá akcie má svou hodnotu!
Seriál
Může se taky hodit