Publikováno: 11. 10. 2016

VÍTKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu - 27. 10. 2016

 

 

VÍTKOVICE, a.s.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

oddíl B, vložka 302

 

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 27.10.2016 od 9.00 hodin

v sídle společnosti

 

 

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Projednání informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a jejich dceřiných společností, včetně informací o přijatých a plánovaných opatřeních k odvrácení úpadku těch členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, kteří v úpadku dosud nejsou
  4. Závěr

Svolání valné hromady:

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V., se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí, zapsané u Obchodní komory pro Amsterdam, vložka č. 27271144 doručené dne 21.9.2016.

Pořad jednání valné hromady byl stanoven v souladu s žádostí kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

 

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 20. října 2016 a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc. Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Akcionáři při prezenci odevzdají plné moci a výpisy z obchodního rejstříku nebo jiné doklady prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období a podpis zmocnitele – akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

 

K bodu 2 pořadu

(Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem Mgr. Pavla Štefánika, ověřovateli zápisu JUDr. Josefa Babku a Ing. Libora Witasska, MBA a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Ing. Aleš Hub, Ing. Jiří Koval, Radek Zhasil, Ing. Miroslav Ujbányai, Daniela Adámková, Alena Sedláčková, Ing. Zuzana Smolarčíková, Denisa Bartoníková, Ing. David Valíček, Ing. Martin Šebík, Ing. Miroslav Hon.

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář společnost KKCG Industry B.V. ve své žádosti o svolání valné hromady vyjádřil souhlas v souladu s ustanovením § 367 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, aby pořad zasedání valné hromady byl ze strany představenstva společnosti doplněn o volbu orgánů valné hromady.

Návrh představenstva na obsazení orgánů společnosti vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu

(Projednání informací o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a jejich dceřiných společností, včetně informací o přijatých a plánovaných opatřeních k odvrácení úpadku těch členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, kteří v úpadku dosud nejsou.)

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. bere na vědomí informace o stavu majetku (včetně pohledávek a dluhů) Společnosti a jejich dceřiných společností, včetně informací o přijatých a plánovaných opatřeních k odvrácení úpadku těch členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, kteří v úpadku dosud nejsou.

 

Odůvodnění:

Navržený bod pořadu jednání byl uveden v žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. s následujícím odůvodněním:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady budou valnou hromadou projednány konkrétní informace poskytnuté představenstvem Společnosti o stavu majetku, pohledávek a dluhů Společnosti a jejich dceřiných společností, krocích a plánech managementu k odvrácení úpadku těch členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, kteří v úpadku dosud nejsou, a očekáváních a plánech ohledně budoucího vývoje.. Předmětem požadavků na vysvětlení budou především následující tématické okruhy/okruhy informací týkajících se majetku společnosti VÍTKOVICE, a.s. a jejich dceřiných společností:

a)      informace o pohledávkách a dluzích Společnosti, včetně informací o pohledávkách a dluzích po splatnosti, o splátkových kalendářích týkajících se pohledávek a dluhů Společnosti, o dohodách upravujících posun splatnosti pohledávek a dluhů Společnosti, o ručení a jiných formách zajištění poskytnutých Společností či na majetku Společnosti za dluhy třetích osob,

b)      informace o pohledávkách a dluzích ostatních dceřiných společností společnosti VÍTKOVICE, a.s. (tedy společností v nichž má společnost VÍTKOVICE, a.s. podíl – dále jen „dceřiná společnost“), včetně informací o pohledávkách a dluzích po splatnosti, o splátkových kalendářích týkajících se pohledávek a dluhů dceřiných společností, o dohodách upravující posun splatnosti pohledávek a dluhů dceřiných společností, o ručení a jiných formách zajištění poskytnutých dceřiným společnostem, dceřinými společnostmi či na majetku dceřiných společností za dluhy třetích osob,

c)      informace o doposud realizovaných krocích k nápravě nepříznivé situace u jednotlivých členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP,

d)      informace o zamýšlených či připravovaných krocích k nápravě nepříznivé situace u jednotlivých členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP,

e)      informace o očekáváních, předpokladech a plánech ohledně možnosti další podnikatelské činnosti jednotlivých členů skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.

 

Ve své žádosti kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby v rámci projednávání tohoto bodu na pořadu jednání, pokud to bude nezbytné k zodpovězení všech požadavků na vysvětlení, které budou vzneseny, a pokud požadované informace nebudou představenstvem Společnosti do té doby předloženy, valná hromada svým rozhodnutím ve smyslu čl. 11 odst. 3 stanov společnosti udělila představenstvu pokyn k předložení všech informací, které budou pro zodpovězení požadavků na vysvětlení nezbytné.

 

Upozornění:                                    

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 11. října 2016 a konče dnem konání valné hromady (včetně): 

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti: 

-       do pozvánky na řádnou valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky (kontaktní číslo telefonu 595956130);

-       do žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. o svolání valné hromady

 

Právo získat na internetových stránkách společnosti http://www.vitkovice.cz následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

-       pozvánka na řádnou valnou hromadu

-       žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. o svolání valné hromady

 

 

                                                                           

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.


Ke stažení