Publikováno: 30. 5. 2017

VÍTKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu - 30. 6. 2017

 

 

VÍTKOVICE, a.s.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

oddíl B, vložka 302

 

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 30.6.2017 od 9.00 hodin

v sídle společnosti

 

Pořad jednání:    

 

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva společnosti, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o provedených auditech a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
  6. Určení auditora společnosti
  7. Schválení zastavení majetku společnosti
  8. Závěr

 

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

 

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 23. června 2017 a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc. Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Akcionáři při prezenci odevzdají plné moci a výpisy z obchodního rejstříku nebo jiné doklady prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

 

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

 

K bodu 2 pořadu

(Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem Mgr. Pavla Štefánika, ověřovateli zápisu JUDr. Josefa Babku a Ing. Libora Witasska a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Ing. Martina Šebíka, Ing. Jiřího Vitocha, Alenu Sedláčkovou, Danielu Adámkovou, Ing. Martinu Brňovjákovou, Danu Ranošovou

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů společnosti vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 3 pořadu

(Zpráva představenstva společnosti, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o provedených auditech a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

-  o společnosti

-  o řádné účetní závěrce za rok 2016 a provedených auditech;

-  o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

 

K bodu 4 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.

 

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady a její vyjádření k uvedeným záležitostem.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

 

K bodu 5 pořadu

(Schválení řádné účetní závěrky účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016

 

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

 

Aktiva celkem - netto

6 775 872

Pasiva celkem

6 775 872

Dlouhodobý majetek - netto

5 291 678

Vlastní kapitál

6 331 192

Oběžná aktiva - netto

1 462 208

Cizí zdroje

444 667

Časové rozlišení - aktiva

21 986

Časové rozlišení - pasiva

13

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb

1 182 723

Výsledek hospodaření před zdaněním

-1 201 054

Provozní výsledek hospodaření

-405 970

Výsledek hospodaření za účetní období

-1 226 354

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

  1. vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 tak, že ztráta ve výši 1 226 354 651,16 Kč bude uhrazena v plné výši z účtu Nerozdělený zisk minulých let
  2. uhrazení ztráty vedené na účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 615 053,00 Kč z účtu Nerozdělený zisk minulých let

 

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odstavec 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odstavec 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě společnosti.

 

K bodu  6 pořadu

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2017 určuje společnost BDO Audit s.r.o. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, IČ 453 14 381.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo opětovně navrhuje i pro rok 2017 auditora BDO Audit s.r.o. Auditor byl vybrán na základě provedeného výběrového řízení, kdy tato společnost předložila nejvýhodnější nabídku.

K bodu 7 pořadu

(Schválení zastavení majetku společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje, ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a článku 11 odst. 1 písm. m) stanov Společnosti, zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti specifikovaných v příloze č. 1 ve prospěch Banka CREDITAS a.s., se sídlem tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, IČ: 634 92 555, a to na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a Banka CREDITAS a.s. jako zástavním věřitelem za podmínek vyžadovaných Bankou CREDITAS a.s. za účelem k zajištění úvěrových zdrojů, jejichž výše a podmínky poskytnutí se v současné době s Bankou CREDITAS a.s. projednává.

 

Odůvodnění:

Zastavení majetku společnosti nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, spadá do působnosti valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku 11 odst. 1 písm. m) stanov Společnosti. K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 ZOK).

Banka CREDITAS a.s. předložila nabídku na úvěrový limit pro Společnost, který by měl sloužit pro účely financování vývozních a tuzemských projektů, které napomáhají zajišťovat stabilitu a vytíženost dceřiných společností.

 

Upozornění:                                    

 

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 30. května 2017 a konče dnem konání valné hromady (včetně): 

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti: 

-       do pozvánky na řádnou valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky (kontaktní číslo telefonu 595956130);

-       do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 (kontaktní číslo telefonu 595956052);

Právo získat na internetových stránkách společnosti http://www.vitkovice.cz následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

-       pozvánka na řádnou valnou hromadu

-       řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016

-       Příloha č. 1 – Nemovitosti k zástavě pro Banka CREDITAS a.s.

 

 

 

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

 

 

 

....................................................                              ....................................................

Ing. Igor Vlček                                                                       Mgr. Rodan Broskevič

místopředseda představenstva                                    člen představenstva

 

 


Ke stažení

VÍTKOVICE_Účetní závěrka 2016 PDF 18.08.2019 8339877 B
VÍTKOVICE_Příloha č. 1 18.08.2019 15834 B
VÍTKOVICE_Pozvánka na VH PDF 19.08.2019 198707 B