Publikováno: 28. 5. 2019

VÍTKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 28. 6. 2019

 

 

VÍTKOVICE, a.s.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

Spis. Zn. B 302

 

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 28. 6. 2019 od 9.00 hodin

v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:    

 

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018, zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2018.
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
 6. Určení auditora společnosti
 7. Volba člena dozorčí rady
 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady
 9. Závěr

 

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 21. červen 2019 a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc. Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Akcionáři při prezenci odevzdají plné moci a výpisy z obchodního rejstříku nebo jiné doklady prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, a podpis zmocnitele – akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

 

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu

(Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem JUDr. Jaroslavu Lopourová, ověřovateli zápisu Ing. Milan Juřík a Mgr. Pavla Štefánika a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Alenu Sedláčkovou, Ing. Jaroslavu Bednářovou, Ing. Marcelu Zatloukalovou

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů společnosti vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích, z ust. čl. 15 odst. 1. stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 3 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018, zpráva o provedeném auditu, zpráva o vztazích za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

-  o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2018

-  o řádné účetní závěrce za rok 2018 a provedeném auditu;

-  o vztazích za rok 2018, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích); ze zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období roku 2018 žádná újma;

-  o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

 

K bodu 4 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2018.)

 

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady a její vyjádření k uvedeným záležitostem.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu

(Schválení řádné účetní závěrky účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.

 

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena bez výhrad.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto

3 176 783

Pasiva celkem

3 176 783

Stálá aktiva - netto

2 845 997

Vlastní kapitál

669 719

Oběžná aktiva - netto

326 376

Cizí zdroje

2 507 055

Časové rozlišení aktiv

4 410

Časové rozlišení pasiv

9

Tržby z prodeje výrobků a služeb spolu s  tržbami za prodej zboží

336 266

Výsledek hospodaření před zdaněním

-3 209 209

Provozní výsledek hospodaření

-2 991 418

Výsledek hospodaření za účetní období

-3 238 377

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

 1. vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 tak, že ztráta ve výši 3.238.376.638,03 Kč bude vypořádána takto:

-          ztrátu ve výši 3.238.376.638,03 Kč uhradit z účtu Nerozdělený zisk minulých let

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odstavec 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odstavec 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě společnosti.

K bodu 6 pořadu

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2019 určuje společnost ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem Erbenova 783/29, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 258 99 007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. Zn. C 24698.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje pro rok 2019 auditora společnost ABC.AUDIT, s.r.o. Tato auditorská společnost je renomovaným auditorem působícím na trhu.

K bodu 7 pořadu

(Volba člena dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady

 • pana JUDr. Josefa Babku, nar. 5.9.1956, bytem Gregorova 1572/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje volbu člena dozorčí rady, když ke dni 27.6.2019 skončilo funkční období členu dozorčí rady panu JUDr. Josefu Babkovi. Představenstvo se seznámilo s odborným životopisem navrženého kandidáta a považuje jej s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena dozorčí rady.

K bodu 9 pořadu

(Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a navrženým kandidátem na funkci člena dozorčí rady panem JUDr. Josefem Babkou, a to ve znění předloženém valné hromadě.

 Odůvodnění:

Představenstvem navržená smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny, a respektuje dosavadní praxi společnosti.

Upozornění:                                    

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 28. května 2019 a konče dnem konání valné hromady (včetně): 

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti: 

-       do pozvánky na řádnou valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky (kontaktní číslo telefonu 595956304);

-       do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018

-       do zprávy o vztazích za rok 2018

-       do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 (kontaktní číslo telefonu 595956304);

 

Právo získat na internetových stránkách společnosti http://www.vitkovice.cz následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

-       pozvánka na řádnou valnou hromadu

-       zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018

-       zpráva o vztazích za rok 2018

-       řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

 

 

 

....................................................                              ....................................................

Mgr. Rodan Broskevič                                                           Mgr. Pavel Štefánik

předseda představenstva                                            místopředseda představenstva


Ke stažení