Publikováno: 20. 7. 2018

VÍTKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 21. 8. 2018

Doplněno (žádost akcionáře o vysvětlení)

 

 

VÍTKOVICE, a.s.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

oddíl B, vložka 302

 

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 21. 8. 2018 od 9.00 hodin

v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Pořad jednání:    

 

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva představenstva o konsolidované účetní závěrce za rok 2016
 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2016
 5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016
 6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2017.
 8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 9. Určení auditora společnosti
 10. Snížení základního kapitálu
 11. Změna stanov společnosti
 12. Závěr

 

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 14. srpna 2018 a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc. Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Akcionáři při prezenci odevzdají plné moci a výpisy z obchodního rejstříku nebo jiné doklady prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, a podpis zmocnitele – akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

 

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu

(Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Marka Gocmana, zapisovatelem Mgr. Terezu Skotnicovou, ověřovateli zápisu JUDr. Josefa Babku a Mgr. Pavla Štefánika a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) – Ing. Martina Šebíka, Alenu Rybářovou, Alena Sedláčkovou, Ing. Veroniku Kratochvílovou, Ing. Lenku Firkovou.

 

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů společnosti vyplývá z požadavku § 422 zákona o obchodních korporacích, z ust. čl. 15 odst. 1. stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu

(Zpráva představenstva o konsolidované účetní závěrce za rok 2016)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

-  o konsolidované účetní závěrce za rok 2016

O této zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2016)

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady a její vyjádření k uvedeným záležitostem.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu

(Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny podniků VÍTKOVICE, a.s. za rok 2016.

Odůvodnění:

Společnost sestavila konsolidovanou účetní závěrku a podle ust. § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv skupiny k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2016, v souladu s českými účetními předpisy. Konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena s výhradou.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto

13 633 966

Pasiva celkem

13 633 966

Dlouhodobý majetek - netto

8 273 556

Vlastní kapitál

4 251 058

Oběžná aktiva - netto

5 197 954

Cizí zdroje

9 134 437

Časové rozlišení - aktiva

162 456

Časové rozlišení - pasiva

206 077

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb

8 426 908

Menšinový vlastní kapitál

42 394

Provozní výsledek hospodaření

-5 065 787

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období

-5 501 763

 

K bodu 6 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

-  o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2017

-  o řádné účetní závěrce za rok 2017 a provedených auditech;

-  o vztazích za rok 2017, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích); ze zprávy o vztazích vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období roku 2016 žádná újma;

-  o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

 

K bodu 7 pořadu

(Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2017.)

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přednesena zpráva dozorčí rady a její vyjádření k uvedeným záležitostem.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 8 pořadu

(Schválení řádné účetní závěrky účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena s výhradou.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem - netto

4 562 981

Pasiva celkem

4 562 981

Dlouhodobý majetek - netto

3 617 793

Vlastní kapitál

3 826 360

Oběžná aktiva - netto

935 158

Cizí zdroje

715 492

Časové rozlišení - aktiva

10 030

Časové rozlišení - pasiva

21 129

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb

975 719

Výsledek hospodaření před zdaněním

-4 507 987

Provozní výsledek hospodaření

-1 368 069

Výsledek hospodaření za účetní období

-4 553 277

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

 1. vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 tak, že ztráta ve výši 4 553 277 029,91 Kč bude vypořádána takto:

-          ztrátu ve výši 3.850.968.870 Kč zaúčtovat na účet nevypořádaná ztráty minulých let

-          zbytek ztráty ve výši 702.308.159,91 Kč uhradit z účtu Nerozdělený zisk minulých let

Odůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odstavec 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle § 421 odstavec 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě společnosti.

K bodu 9 pořadu

(Určení auditora společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VÍTKOVICE, a.s. podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2018 určuje společnost BDO Audit s.r.o. se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 453 14 381.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo opětovně navrhuje i pro rok 2018 auditora BDO Audit s.r.o.

K bodu 10 pořadu

(Snížení základního kapitálu společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto:

 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 3.850.968.870,- Kč (slovy: tři miliardy osm set padesát milionů devět set šedesát osm tisíc osm set sedmdesát korun českých), tedy z částky 3.983.760.900,- Kč (slovy: tři miliardy devět set osmdesát tři milionů sedm set šedesát tisíc devět set korun českých) na částku 132.792.030,- Kč (slovy: jedno sto třicet dva milionů sedm set devadesát dva tisíc a třicet korun českých)
 2. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) o částku 290,- Kč (slovy: dvě stě devadesát korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých).
 3. Důvodem pro snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty ve výši 3.850.968.870,- Kč vykázaná v účetní závěrce zpracované k 31.12.2017 v rubrice hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (v rozsahu 4.553.277.029,91 Kč), ohledně níž valná hromada společnosti konaná dne 21. srpna 2018 rozhodla, že tato ztráta má být převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.
 4. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti neuhrazené ztrátě minulých let.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje snížení základního kapitálu společnosti, jelikož se jedná o zákonem a stanovami společnosti předvídaný způsob vypořádání ztráty společnosti. Při snížení základního kapitálu nedochází do zásahu práv akcionářů nebo věřitelů společnosti. V neposlední řadě pak v důsledku snížení základního kapitálu dojde ke snížení nákladů jak společnosti jako emitenta, tak akcionářů společnosti.

K bodu 11 pořadu

(Změna stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností od 1.9.2018 schvaluje změnu stanov společnosti tak, že se: 

-          ve stávajícím znění článku 5 se ruší původní znění odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 13 279 203 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10,-- Kč (slovy: deset korun českých) každá akcie.

-          ve stávajícím znění článku 5 se ruší původní znění odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:

3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou jednou akcií je spojen jeden hlas.

-          ve stávajícím znění článku 9 odst. 1 vypouští písm. D)

-          ve stávajícím znění článku 11 ruší odst. 3

-          ve stávajícím znění článku 18 se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

 1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva stanovené právními předpisy.

-          ve stávajícím znění článku 18 se ruší původní znění odst. 5 a nahrazuje se následujícím zněním:

        5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, musí dozorčí rada zvolit do dvou měsíců nového člena představenstva.

-          ve stávajícím znění článku 23 se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

 1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje úpravu stanov společnosti dle uvedeného návrhu usnesení s tím, že:

-          úpravou v článku 5 odst. 2 dojde k úpravě stanov s ohledem na předpokládané rozhodnutí o snížení základního kapitálu

-          úpravou v článku 5 odst. 3 dojde k úpravě stanov s ohledem na předpokládané rozhodnutí o snížení základního kapitálu s tím, že s ohledem na skutečnost, že společnost má akcie o 1 nominální hodnotě navrhuje představenstvo pro vyloučení budoucích komplikacích při změně nominální hodnoty akcií, aby hlasovací práva byla spojena s počtem akcií – což ostatně odpovídá i stávajícímu textu stanov společnosti a nedojde tak k zásahu do hlasovacích práv žádného akcionáře

-          úpravou v článku 9 odst. 1 dojde k vypuštění Výboru pro audit z orgánů společnosti, když výbor pro audit byl zrušen již v minulosti – dochází tedy k odstranění zjevného nesouladu ve stanovách

-          smyslem úpravy v článku 11 je předejití riziku uplatnění návrhů ze strany akcionářů ohledně nicotnosti přijatého usnesení, když tyto návrhy byly v poslední době vznášeny a společnost byla povinna k úhradě nákladů řízení. Touto úpravou se nijak nezasahuje do zákonných práv akcionářů.

-          úpravou v článku 18 odst. 1 navrhuje představenstvo snížení počtu členů představenstva za účelem snížení nákladů a zefektivnění činnosti představenstva

-          úpravou v článku 18 odst. 5 představenstvo navrhuje odstranit nesoulad tohoto článku s ostatními ustanoveními stanov, kdy volba členů představenstva spadá do působnosti dozorčí rady společnosti

-          úpravou v článku 23 odst. 1 navrhuje představenstvo snížení počtu členů dozorčí rady za účelem snížení nákladů a zefektivnění činnosti dozorčí rady

Upozornění:                                    

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 20. července 2018 a konče dnem konání valné hromady (včetně): 

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 16:00 hod v sídle společnosti: 

-       do pozvánky na řádnou valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky (kontaktní číslo telefonu 595956304);

-       do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017

-       do zprávy o vztazích za rok 2017

-       do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 (kontaktní číslo telefonu 595956304);

-       do konsolidované účetní závěrky za rok 2016

-       do návrhu změny stanov

 

Právo získat na internetových stránkách společnosti http://www.vitkovice.cz následující dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:

-       pozvánka na řádnou valnou hromadu

-       zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017

-       zpráva o vztazích za rok 2017

-       řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017

-       konsolidovaná účetní závěrku za rok 2016

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

 

 

 

....................................................                           ....................................................

Mgr. Rodan Broskevič                                                 Mgr. Pavel Štefánik

místopředseda představenstva                                    člen představenstva


Ke stažení