Publikováno: 6. 10. 2020

VÍTKOVICE, a.s.

Výzva akcionářům k převzetí listinných akcií v dodatečné lhůtě

 

 

VÍTKOVICE, a.s.

 

Výzva akcionářům k převzetí listinných akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
- v dodatečné lhůtě

 

Obchodní společnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČ: 45193070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 302 (dále jen „Společnost") oznamuje, že valná hromada Společnosti dne 19.12.2019 rozhodla o fúzi a schválila projekt fúze sloučením obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING a.s. se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25816039, jakožto zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 26875951, jakožto zanikající společnosti a Společnosti, jakožto nástupnické společnosti (dále jen „fúze"). V důsledku fúze, v souladu s projektem fúze, došlo s účinností ke dni 1.1.2020 k přeměně 13 279 203 ks kmenových akcií Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, na listinné cenné papíry, tedy na 13 279 203 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (dále jen „přeměna akcií"). Přeměna akcií byla dne 1.1.2020 zapsána do obchodního rejstříku a rozhodnutí o schválení fúze,jehož důsledkem byla také přeměna akcií Společnosti k 1.1.2020, bylo dne 18.2.2020 zveřejněno v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti.

Řádná lhůta k převzetí akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě běžela akcionářům Společnosti od 18.2.2020 do 18.8.2020. Výzva k převzetí akcií v řádné lhůtě byla zveřejněna a uveřejněna v souladu s ust. § 542 Občanského zákoníku, rovněž byla odeslána v písemné podobě všem akcionářům Společnosti, jejichž akcie byly předmětem přeměny.

Z důvodu mimořádné překážky znemožňujícími vydávání akcií Společnosti způsobené veřejnoprávními opatřeními ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru byla lhůta prodloužena o dobu přerušeného vydávání akcií do 30.9.2020.

Společnost tímto vyzývá své akcionáře, kteří tak doposud neučinili, k převzetí akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě, a to v dále stanovené dodatečné lhůtě.

Dodatečná lhůta pro převzetí akcií je stanovena do 16.10.2020.

Vyzvednutí listinných akcií je možné v Personálním a vzdělávacím centru na adrese Kotkova 4, Vítkovice, Ostrava, a to po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím paní Aleny Sedláčkové, na telefonním čísle 595 956 304 nebo emailových adresách a.sedlackova@vitkovice cz nebo office@vitkovice.cz. Na základě domluveného termínu návštěvy budou akcie připraveny k vyzvednutí vždy v pátek na uvedené adrese od 8-10 hodin a od 12-14 hodin.

Bylo-li ke dni zrušení evidence emise pozastaveno nakládání se zaknihovanou akcií Společnosti nebo byla-li zaknihovaná akcie zastavena, bude při odevzdání listinných akcií postupováno podle § 540 a násl. OZ.

Nepřevezme-li vlastník akcie ani v dodatečné lhůtě, Společnost je prodá s odbornou péčí. Rozhodne-li Společnost coby emitent, prodat akcie ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby alespoň dva týdny před jejím konáním. Společnost vyplatí výtěžek z prodeje těchto akcií vlastníkům po započtení pohledávek vzniklých Společnosti v souvislosti s prodejem.

Za VÍTKOVICE, a.s.

Představenstvo: Mgr. Rodan Broskevič, Mgr. Pavel Štefánik, Ing. Petr Brož


Ke stažení