Publikováno: 26. 10. 2020

VÍTKOVICE, a.s.

Sdělení akcionářům k převzetí listinných akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s.

 

 VÍTKOVICE, a.s.

 

 

Sdělení akcionářům k převzetí listinných akcií společnosti VÍTKOVICE, a.s.

 

Obchodní společnost VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČ: 45193070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 302 (dále jen „Společnost“) oznamuje svým akcionářům, že v souladu s „Výzvami Společnosti k převzetí akcií na jméno v listinné podobě“, 

uplynula dodatečná lhůta k převzetí akcií Společnosti dne 16.10.2020.

Vydávání akcií Společnosti i po marném uplynutí dodatečné lhůty bude ve stejném režimu pokračovat i po vyhlášení dražby dražebníkem a následně dále, až do okamžiku před vlastním zahájením dražby (tzn. min. po dobu dalších 60ti dnů). Nevylučuje se tedy další dodatečné předání akcií akcionáři Společnosti, který je v prodlení s jejich převzetím.

Společnost však současně tímto opakovaně upozorňuje, že po již zmíněném uplynutí dodatečné lhůty musí respektovat svou zákonnou povinnost k řešení situace způsobené nevyzvednutím akcií a v této souvislosti tedy rozhodla o zahájení procesu vedoucího k prodeji nevyzvednutých akcií ve veřejné dražbě.

O místu, době a předmětu dražby budou akcionáři informování v souladu s právními předpisy ze strany dražebníka, a to zejména prostřednictvím dražební vyhlášky.

Společnost v tuto chvíli očekává, že dražebník zveřejní dražební vyhlášku a dále ji odešle akcionářům v první polovině listopadu 2020, čímž dražbu vyhlásí. Samotná dražba se pak uskuteční nejméně po uplynutí 60 dnů od jejího vyhlášení, tedy 60 dnů po zveřejnění a rozeslání dražební vyhlášky.

Společnost po ukončení procesu dražby vyplatí výtěžek z prodeje akcií (bývalým) vlastníkům nevyzvednutých akcií po započtení nákladů dražby a dalších pohledávek vzniklých Společnosti v souvislosti s prodejem.

Na základě shrnutí shora uvedeného Společnost tímto informuje své akcionáře, že přes uplynutí dodatečné lhůty k převzetí akcií,

vydá na žádost akcionáře akcie nejpozději do dne předcházejícímu zahájení dražby

Rezervace termínu a místa pro vyzvednutí listinných akcií na jméno se administruje u paní Aleny Sedláčkové, na telefonním čísle 595 956 304 nebo e-mailových adresách a.sedlackova@vitkovice.cz nebo office@vitkovice.cz. Na základě domluveného termínu a místa budou akcie připraveny k vyzvednutí.

Za VÍTKOVICE, a.s.
Představenstvo: Mgr. Rodan Broskevič, Mgr. Pavel Štefánik


Ke stažení